Zobrazit místo Havajská provincie na větší mapě

Jedinou provincií Havajské oblasti Paleotropis je stejnojmenná provincie Havajská. Zaujímá celé souostroví téhož jména, a to jak velké, velmi vysoké ostrovy hlavní, tak i drobné korálové ostrůvky Midway a Johnston. Celé souostroví je sopečného původu, je asi 70 milionů let staré, nachází se nad jednou z „horkých skvrn“ litosféry.
Havajské ostrovy
Klima ostrovů je tropické, horké a vlhké, oceanické, s nevelkými rozdíly mezi ročními obdobími, na závětrných stranách ostrovů je však výraznější perioda sucha. Klima se velmi mění se stoupající nadmořskou výškou, ve vysokých (nadoblačných) polohách jsou srážky nízké.
Havajské ostrovy
V nejnižších polohách jsou tropické deštné lesy s dominantními Aleurites moluccana (Euphorbiaceae) a Eugenia malaccensis (Myrtaceae). Výše na ně navazují porosty s dominantními druhy Metrosideros polymorpha (Myrtaceae) a Acacia koa (Fabaceae). V nadmořských výškách nad 1800 m jsou již jen řídké křoviny se soliterními stromky, např. jerlíny Sophora chrysophylla (Fabaceae), a travnaté plochy; nelesní vegetace je ovšem i v nižších polohách vázána na mladá sukcesní stádia na mladých sopečných materiálech.
Havajské ostrovy
Květena provincie čítá asi 1100 autochtonních druhů. Endemismus je neobvykle vysoký, na druhové úrovni dosahuje kolem 90 %. Velmi nápadným jevem je radiační speciace, zejména mezi dřevinami: tak např. endemický rod Cyrtandra (Gesneriaceae) zde divergoval do 53 druhů, Pelea (Rutaceae) má 46 druhů, Cyanea (Campanulaceae) zde čítá 44 druhů, palem z rodu Pritchardia zde roste několik endemických druhů.
Havajské ostrovy
Květena má neobvyklou strukturu – pro oceanické ostrovy je typické vysoké zastoupení kapraďorostů, které se snadno šíří větrem a jejichž podíl na druhové skladbě činí asi 13 %. Naopak zcela chybějí druhy z čeledi Araceae a z rodu Ficus, které mají pantropický charakter, a také zástupci fylogeneticky primitivních čeledí Magnoliaceae, Lauraceae aj. Rovněž tak zde najdeme četné bizarní morfotypy, např. dřevnatějící růžicovité až sloupovité druhy rodu Argyroxiphium (Asteraceae).
Havajské ostrovy
Články o provincii:

Z původních havajských druhů na BOTANY.cz najdete:

O floristické poznání provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Havajské ostrovy
Fotografoval Jan Pošta.