Chráněné území vyhlášené v roce 1998 na ploše 41,85 ha se nachází asi 1,5 km severovýchodně od Jiříkova u Kamene (okres Havlíčkův Brod – mapa).
Havranka - přírodní rezervace
Převážně luční společenstva porůstají původně dno mělkého rybníka, který navazoval na Jiříkovský rybník, od kterého ho dnes stále odděluje stará hráz. Územím protékají Vepříkovský potok a Sázavka, které byly v minulosti napřímeny a zahloubeny. V odvodňovacích příkopech se maloplošně vyskytují porosty lakušníku vodního (Batrachium aquatile). V okolí těchto kanálů se také nejčastěji vyskytují společenstva vysokých ostřic ze svazu Caricion gracilis a rákosin ze svazu Phragmition communis. Na porosty ostřic navazují pcháčové louky ze svazu Calthion s hojným výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) i upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) nebo škardy měkké čertkusolisté (Crepis mollis subsp. hieracioides).
Havranka - přírodní rezervace
Nejcenějšími porosty jsou však zachovalé porosty bezkolencových luk (sv. Molinion), které jsou považovány za jedny z nejzachovalejších na Českomoravské vysočině. V loukách se místy vyskytují maloplošně nevápnitá mechové slatiniště ze svazu Caricion fuscae s ostřicí blešní (Carex pulicaris), tolijí bahenní (Parnassia palustris) a vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata). Na suchých místech rostou maloplošně společenstva ze svazu Violion caninae.
Za nejvýznamější druh rostoucí v rezervaci je považován hladýš pruský (Laserpitium prutenicum), jehož místní populace je považována za nejpočetnější na Českomoravské vysočině.
Havranka - přírodní rezervace
Celkem 17,3 ha luk je na území rezervace sečeno, nejvlhčí místa jsou zarostlá rákosinami nebo tužebníkovými lady. Naopak sušší místa, převážně na okrajích, porůstají téměř jednolité porosty třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Místy zde rostou skupiny vrb, především vrba popelavá (Salix cinerea), také vrba křehká (Salix euxina) a vrba pětimužná (Salix pentandra) Na jižním okraji je nově vytvořená vodní nádrž s mělkými tůňkami na okraji pro obojživelníky. Spolu s Jiříkovským rybníkem je Havranka i významnou ornitologickou lokalitou, v samotné rezervaci byl zaznamenán chřástal polní, žije zde bekasína otavní, v rákosinách hnízdí moták pochop.
Část rezervace na ploše 22,96 ha je navržena jako stejnojmenná evropsky významná lokalita pro ochranu biotopů, především bezkolencových luk.
Havranka - přírodní rezervace
Fotografováno dne 8. 6. 2006.