Prokopské údolí patří k botanicky nejzajímavějším a nejcennějším územím hlavního města Prahy. Celá tato pozoruhodná oblast, která byla v roce 1978 vyhlášena za přírodní rezervaci, zabírá plochu více než 100 hektarů. V severozápadním výběžku tohoto území, v katastru městské části Jinonice, mezi Novou Vsí a Butovicemi, se nachází velmi nápadný skalní masiv, který bývá označován jako Hemrovy skály.
Hemrovy skály
Členitý hřeben Hemrových skal, který je v současnosti dlouhý asi 100 metrů, je zbytkem tělesa silurské podmořské sopky, která se zde vytvořila asi před 430 miliony lety. Jedná se vlastně o jižní svah původní sopky, která měla délku zhruba 5,5 kilometru a šířku kolem 2 km. Dosahovala patrně výšky 200–300 m nad mořským dnem, její vrchol snad vystupoval až nad hladinu tehdejšího moře.
Hemrovy skály
Severní stěna pozůstatku této silurské sopky je zalesněna, avšak vegetační podmínky na vrcholu a jižních svazích jsou velmi nehostinné. Rostliny se zde uchytí jen ve štěrbinách skal nebo na pohyblivé suti. Velké teplotní výkyvy a rychlé vysychání srážkové vody jsou důvodem, proč se zde setkáme jen s poměrně malým počtem druhů rostlin.
Hemrovy skály
Největší půvab těmto skalám dodávají květy rostlin především brzy zjara. Z hojnějších druhů tu najdeme například pěchavu vápnomilnou (Sesleria caerulea), osívku jarní (Erophila verna), plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), penízek prorostlý (Thlaspi perfoliatum), rozrazil časný (Veronica praecox) a rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), mochnu písečnou (Potentilla arenaria) i bohaté koberce mateřídoušky (Thymus spp.), později také kavyly (Stipa spp.). Skála je však domovem i mnohem vzácnějších druhů, lehce zde narazíme například na tařinku horskou (Alyssum montanum), devaterník šedý (Helianthemum canum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), také na lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites). Později vykvétá i česnek tuhý (Allium strictum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago) a vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa).
Hemrovy skály
Lokalita je také známá výskytem vzácných druhů hub, především kriticky ohrožené hvězdovky Pouzarovy (Geastrum pouzarii), která se u nás vyskytuje jen na několika lokalitách.
Hemrovy skály
Fotografováno dne 15. 4. 2007.