Syn.: Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz et Óvári
Česká jména: jazýček Jankaův (Průša 2019), jazýček východní (Kaplan 2019)
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Himantoglossum caprinum

Himantoglossum caprinum

Rozšíření: Druh Himantoglossum calcaratum se vyskytuje v jihovýchodní a střední Evropě, nominátní poddruh je zřejmě ryze balkánský, poddruh H. c. subsp. jankae zasahuje až do střední Evropy.
Na území Česka se v současnosti nevyskytuje, k tomuto taxonu však byla přiřazena herbářová položka z poloviny 19. století, která pochází z lokality Hády u Brna.
Na Slovensku se vyskytuje velmi vzácně (často v nepočetných populacích) v Malých Karpatech, Považském Inovci, Tríbči a v okolí Štúrova, celkově asi na pěti lokalitách.

Ekologie: Roste ve světlých lesích a lesních lemech, na křovinatých stráních a v lesostepi, většinou na vápenci, v pásmu nížin a pahorkatin. Kvete od června do července.

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 30–70(–110) cm dlouhou, olistěnou. Listů je 7–10, bazální jsou 7–13(–24) cm dlouhé a 1,7–4 cm široké, v době květu již zasychající, lodyžní listy jsou menší. Květenství je terminální, hroznovité, 10–50 cm dlouhé, 10–40(–75)květé, okvětní lístky (kromě pysku) jsou v přilbu složené, vnější okvětní lístky jsou široce kopinaté až vejčité, (11–)13–16(–18) mm dlouhé a (5–)6–8(–9) mm široké, červenohnědě žilkované, vnitřní okvětní lístky jsou (7–)9,5–11,5(–13) mm dlouhé a (2–)2,5–3,5(–4,5) mm široké; pysk je až 85 mm dlouhý, 3laločný, ve svém středu bílý, na bázi nachově skvrnitý, při okrajích červenohnědý až nachový, šikmě svěšený, prostřední lalok pysku je 4,5–9 cm dlouhý, spirálovitě zkroucený, hluboce rozeklaný, postranní laloky jsou poměrně široké, 4–20(–29) mm dlouhé, po okraji vroubkovaně zvlněné; ostruha je 5–8(–9,5) mm dlouhá, široce kuželovitá. Plodem je tobolka.

Himantoglossum caprinumHimantoglossum caprinum
Himantoglossum caprinumHimantoglossum caprinum

Ohrožení a ochrana: V Česku je taxonem vyhynulým (A1), na Slovensku patří mezi taxony kriticky ohrožené (CR) a zákonem chráněné (§). Je chráněn také v Maďarsku, vztahuje se na něj rovněž ochrana mezinárodní obchodní úmluvy CITES. Je ohrožen zejména sekundární sukcesí, změnami tradičního způsobu obhospodařování krajiny.

Poznámka: Tento taxon zažil v posledních desetiletích několik taxonomických přesunů: nejprve byl klasifikován jako druh Himantoglossum caprinum, leč ukázalo se, že středoevropské populace s tímto východoevropsko-maloasijským druhem nemají mnoho společného. A tak byl v roce 2012 popsán jako samostatný druh Himantoglossum jankae. Při hlubším studiu však vyšla najevo jeho výraznější spojitost s druhem Himantoglossum calcaratum, proto byl v roce 2017 k němu vztažen a překlasifikován jako jeho poddruh.
Viktor Janka von Bulcs (1837–90), na kterého odkazuje poddruhové jméno, byl uherský botanik. V části české literatury až dosud přetrvává pro tento taxon české národní jméno jazýček východní (Kaplan 2019), které se však ve skutečnosti vztahuje ke stále existujícímu druhu Himantoglossum caprinum. Jistě je daleko vhodnější netrvat na starém českém omylu a zároveň zohlednit i v českém jméně tohoto poddruhu jméno onoho významného botanika (ve shodě s názorem Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR zdůrazňujeme, že v češtině je nezbytné použít tvar „Jankův“, nikoli „Jankaův“). Jako nejvhodnější se nám tedy jeví jméno jazýček ostruhatý Jankův.

Himantoglossum caprinum

Fotografoval Milan Zajac, ve dnech 6. 6. a 18. 7. 2008 (Slovensko, Malé Karpaty).

Literatura:
Bateman et al. (2017): In situ morphometric survey elucidates the evolutionary systematics of the Eurasian Himantoglossum clade (Orchidaceae: Orchidinae).
PeerJ 5:e2893; DOI 10.7717/peerj.2893