V jihozápadní části Prahy, v katastru Velké Chuchle, se rozkládá na 13,4 ha rozsáhlý skalní výchoz a bývalý lom Homolka. Jedná se o významnou geologickou lokalitu, jejíž profil dokumentuje vývoj pražské prvohorní pánve ve svrchním siluru a spodním devonu, na tomto území se nachází několik významných nalezišť zkamenělin.
Zkameněliny
Jsou zde nacházeny zkameněliny především mlžů, graptolitů, různorepů, tentakulitů i trilobitů. Tento geologický odkryv byl v roce 1989 schválen jako světový stratotyp hranice mezi stupni lochkov a prag, jenž má světovou platnost jako stratigrafický stupeň spodního devonu. Tuto hranici označuje značka, na místě se nachází kovová vysvětlující tabule.
Homolka
Cennou je však na tomto území i příroda živá, významné jsou především xerotermní trávníky na homolovitém vápencovém kopci. Do rezervace zasahuje i dubohabřina Chuchelského háje.
Homolka
Svahy Homolky jsou sice narušeny dávnou těžbou vápence, přesto zde najdeme zachovalá vápnomilná stepní společenstva. Jižní svahy s výrazným sklonem porůstá například kostřava waliská (Festuca valesiaca), ostřice nízká (Carex humilis), mateřídouška časná (Thymus praecox), mochna písečná (Potentilla arenaria), len rakouský (Linum austriacum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), poměrně hojný je zde i silně ohrožený devaterník šedý (Helianthemum canum). Méně exponovaná stanoviště jsou zase domovem bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum), pcháče bezlodyžného (Cirsium acaule) a dalších druhů.
Homolka
Fotografováno dne 21. 4. 2007.