Přírodní rezervace chráněná již od roku 1933 se nachází se na jižním okraji obce Hořiněves v okrese Hradec Králové. Chráněny jsou převážně lesní porosty na ploše 21,02 hektaru. Ty tvoří především dubohabřiny z asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum, které ve vlhčí části přecházejí do jasano-olšového luhu z asociace Carici remotae-Fraxinetum. Zde se nacházejí také drobná prameniště. Nejvydatnější pramenný vývěr byl stažen do studny, která je dnes upravena jako studánka. Rezervací protéká od jihu k severu drobný potok a na severním okraji napájí rybníček, který se výrazně zazemňuje.

Hoříněvská bažantnice

Hoříněvská bažantnice

Uvnitř rezervace stojí stará hájovna, která je památkově chráněná, na východním okraji bažantnice se tyčí pomník rakouského 40. pěšího pluku. Ten připomíná oběti prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Bažantnici obsadil 3. 7. 1866 prapor polních myslivců, který byl odvolán, a nahradilo jej jedno oddělení pěšího pluku č. 40. Po těžkých bojích byl pluk z Hoříněvsi vytlačen.

Hoříněvská bažantnice byla součástí velkostatku Sadová–Hoříněves a až do roku 1933 se zde hospodařilo jako v hospodářském lese. Po vyhlášení rezervace byl les ponechán vlastnímu vývoji. Až v sedmdesátých letech 20. století došlo k několika negativním zásahům, kdy byly vykáceny větší holoseče a vysázeny nepůvodní dřeviny, především smrk ztepilý (Picea abies), ale i modřín opadavý (Larix decidua) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii). S nepůvodními jehličnany se vypořádal kůrovec, v roce 2018 většina výsadeb uschla a během zimy byla vykácena. Vyskytují se zde i další nepůvodní druhy dřevin: jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), dub červený (Quercus rubra) nebo trnovník akát (Robinia pseudacacia). Vhodná není ani jedle bělokorá (Abies alba), která byla vysázena poblíž hájovny.

Stromové patro tvoří staré stromy dubu letního (Quercus robur), místy i buku lesního (Fagus sylvatica). Dub doprovází habr obecný (Carpinus betulus). Na vlhčích stanovištích dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který doplňuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a střemcha obecná (Prunus padus).

Hoříněvská bažantnice
Hoříněvská bažantnice

Z botanického hlediska je přírodní rezervace ceněna především pro bohaté bylinné patro. Během inventarizačního průzkumu v roce 2008 bylo zaznamenáno celkem 143 taxonů cévnatých rostlin. Nejhodnotnější je nejvlhčí část s lesním prameništěm ve střední části a dubohabřina v prostoru mezi středem rezervace a jejím jihovýchodním okrajem. Zde se také hojně vyskytuje jediný chráněný druh, kterým je lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Z dalších druhů je zajímavý hojný výskyt dymnivky duté (Corydalis cava), zapalice žluťuchovité (Isopyrum thalictroides), prvosenky vyšší (Primula elatior), sasanky pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides), ptačince velkokvětého (Stellaria holostea), kopytníku evropského (Asarum europaeum), plicníku tmavého (Pulmonaria obscura) nebo žindavy evropské (Sanicula europaea).

Hoříněvská bažantnice

Z dalších druhů je zajímavý výskyt dymnivky bobovité (Corydalis intermedia), violky divotvarné (Viola mirabilis), jarmanky větší (Astrantia major), pižmovky mošusové (Adoxa moschatellina), samorostlíku klasnatého (Actaea spicata), pomněnky řídkokvěté (Myosotis sparsiflora) nebo lýkovce jedovatého (Daphne mezereum). U hájovny roste několik trsů zplanělé sněženky (Galanthus nivalis). Zde také bývala vlhká pcháčová louka, která je již delší dobu opuštěná a zarostlá především kopřivou – až do roku 1955 sloužívala pro občasná divadelní představení místního ochotnického spolku Hanka. Jméno tohoto spolku odkazuje na nejslavnějšího hoříněveského rodáka Václava Hanku. Zajímavým stanovištěm by mohl být i rybníček při severním okraji. Bohužel vzhledem k jeho zabahnění a velkému zástinu je jeho vegetace nezajímavá. Dále se v ochranném pásmu na severním okraji rezervace nachází starý ovocný sad, který se snaží obec obnovit.

Hoříněvská bažantnice

Přírodní rezervace rozhodně stojí za návštěvu, zvláště v jarním období, kdy tu kvetou druhy jarního aspektu. Zajímavá místa spojuje nápaditá naučná stezka. Ta je připravena především pro děti, takže zde chybí velké popisné tabule, ale celou stezkou děti provázejí komiksové postavičky. Jedno zastavení je jeden list komiksu. Celý průvodce rezervací je možné si také stáhnout z webu obce Hořiněves. Vedle vzdělání tu nechybí také aktivity sloužící k pobavení, jako lanová pavučina při severním vstupu nebo lanová lávka na jižním okraji rezervace. Pro znavené rodiče nechybí při severním okraji odpočívadlo, nedaleko se nacházející nevzhledná skruž studně byla zakryta dřevěnou nástavbou a upravena jako studánka. Zastavení s komiksem doplňuje při vstupu do rezervace ze vsi větší tabule s mapou a představuje různé typy ptačích budek. Druhá větší tabule je věnována květeně a doplňuje již zmínění odpočívadlo. Obě jsou pojaty interaktivně a nebudou se u nich nudit velcí ani malí návštěvníci bažantnice.

Hoříněvská bažantnice
Hoříněvská bažantnice

Fotografováno dne 18. 4. 2019.