Během mé návštěvy na lokalitě Hrubá louka u Pánova na okraji Hodonínské doubravy jsem dne 9. 3. 2008 našel k mému velkému překvapení vitální populaci křivatce českého pravého (Gagea bohemica subsp. bohemica) čítající minimálně několik desítek jedinců. Křivatec zde roste na ploše několika metrů čtverečních v rozvolněném suchém trávníku, v blízkosti řídící věže bývalého vojenského cvičiště (tankodromu). Na téže lokalitě, roztroušeně po celém cvičišti, se vyskytuje i poměrně vzácný křivatec nizoučký (Gagea pusilla).
Gagea bohemica subsp. bohemica
Lokalita
Lokalita Hrubá louka se nachází v Dolnomoravském úvalu asi 3,5 km SSV od železniční stanice v Hodoníně (GPS 48°53’6,48″N, 17°8’15,91″E) v nadmořské výšce 200 až 210 m. Nejbližší asi již zaniklé lokality křivatce českého uváděné ze Záhoří na Slovensku leží si 60 km jižně od Hodonína, další známé arely na jihozápadní Moravě (Znojemsko-brněnská pahorkatina, např. NPR Krumlovsko-rokytenské slepence) jsou přibližně stejně vzdálené, jedná se tedy o naprosto ojedinělý výskyt druhu na jihovýchodní Moravě.
Gagea bohemica subsp. bohemica
Hrubá louka u Pánova je součástí navrhované evropsky významné lokality „Hodonínská doubrava“ v panonské biogeografické oblasti, o celkové rozloze 3029 ha, přičemž Hrubá louka má rozlohu asi 100 ha. Představuje typická psamofytní společenstva miocénních vátých písků na Hodonínsku. Jedná se o sekundární bezlesí tvořené mozaikou otevřených trávníků písčin s paličkovcem šedavým svazu Corynephorion canescentis, kostřavových trávníků písčin svazu Plantagini-Festucion ovinae a panonských stepních trávníků na písku asociace Diantho serotini-Festucetum vaginatae.
Gagea bohemica subsp. bohemica
Gagea bohemica subsp. bohemica
Gagea bohemica subsp. bohemica
Kromě již zmíněného křivatce českého (Gagea bohemica subsp. bohemica) a křivatce nizoučkého (Gagea pusilla) zde rostou další typické druhy písčin, např. kavyl písečný (Stipa borysthenica), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), smil písečný (Helichrysum arenarium), kolenec Morisonův (Spergula morisonii), kolenec pětimužný (Spergula pentandra), mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum), trávnička obecná (Armeria vulgaris subsp. vulgaris), rozchodník šestiřadý ((Sedum sexangulare), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), máčka ladní (Eryngium campestre), osívka jarní (Erophila verna), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), ve střední vlhké části byl nalezen i česnek hranatý (Allium angulosum). Lesní část Hodonínské doubravy je botanicky také velice zajímavá a významná, takže se sem ještě někdy vrátíme.
Gagea pusilla
lokalita
Fotografováno dne 9. 3. 2008.