V severozápadnej časti Vihorlatských vrchov, neďaleko mesta Humenné, sa nachádza PR Humenský sokol. Jeho masív je tvorený druhohornými karbonátovými zlepencami, v severnej časti aj vápencami.
Humenský Sokol
Územie je geomorfologicky pestré, nachádzajú sa tu skalné steny aj menšie jaskyne, napr. jaskyňa Dúpna. V priestore už zatvoreného kameňolomu boli pri ťažbe odkryté ďalšie jaskyne. Hlavnými pôdnymi typmi sú rendziny typické a hnedé a parendziny na karbonátoch.
Humenský Sokol
Pôvodnými spoločenstvami sú spoločenstvá dubových bučín. Dominantné rastlinné spoločenstvá sú vápnomilné bučiny a xerotermofilné dubové lesy. V hrebeňovej časti sa vyskytuje drieňová dúbrava s dubom plstnatým, botanicky veľmi vzácne sú spoločenstvá skalnatých stepí a vápencových brál v bezlesných častiach hrebeňa. V PR je vybudovaný náučný chodník s dĺžkou asi 3,5 km. Územie PR je veľmi negatívne ovplyvnené blízkosťou rómskej osady a výrubom drevín, vyvážanie odpadu do priestoru PR. Problémom sú aj výskyty inváznych druhov rastlín a vysoká návštevnosť.
Humenský Sokol
Významné druhy:
Aconitum anthora
Anemone sylvestris
Berberis vulgaris
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera rubra
Convallaria majalis
Cornus mas
Cotoneaster integerrimus
Fagus sylvatica
Lilium martagon
Pulsatilla grandis
Quercus pubescens
Staphylea pinnata

Humenský Sokol