Syn.: Paronychia verticillata (L.) Lam., Bergeretia uliginosa Bubani
České mená: nehtovec přeslinkovitý (Opiz 1852), nehtovec přeslénkatý (Čelakovský 1879, Dostál 1950), nehtovec přeslenitý (Kubát 2002)
Slovenské mená: nechtovec praslenatý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Illecebrum verticillatum
Rozšírenie: Druh s areálom obmedzeným predovšetkým na Európu, kde sa vyskytuje najmä v jej západnej časti. Na sever výskyt zasahuje do južného Švédska (izolovane až v strednom Švédsku), Dánsko, Pobaltie, južnú polovicu Britských ostrovov. Súvislejší výskyt je iba na západe Pyrenejského polostrova, vo Francúzsku, Nemecku a Poľsku. Inde len izolované arely či výskyty, južne od Álp vzácne na Apeninskom polostrove (v Mediteráne ešte v Grécku a na severe Afriky), na východ hranica areálu zasahuje do Bieloruska. Druh je známy i z Azorských a Kanárskych ostrovov.
V Českej republike je najväčšia koncentrácia lokalít v Českobudejovickej a Třeboňskej panve, vzácnejšie je doložený výskyt z Českomoravskej vrchoviny a izolovane v Sliezsku, celkovo na mnoho desiatkach lokalít. V súčasnosti vzácne v juhočeských panvích a jedna lokalita v Pošumaví. Na Slovensku je jediný historický údaj o výskyte na Záhorskej nížine (Šajdíkove Humence) viac ako polstoročie nepotvrdený.
Ekológia: Rastie na vlhkých, piesočnatých poliach, v priekopách, v pieskovniach a na obnažených brehoch a dnách rybníkov, v nížinách až pahorkatinách. Vyžaduje vlhké, výživné, kyslé, piesočnaté, tiež rašelinné pôdy. Kvitne od júna do septembra.
Illecebrum verticillatum
Opis: Jednoročná, holá, rozkonárená rastlina tvoriaca vankúšovité trsy, vysoká 5–30 cm. Byle poliehavé až vystupujúce, 4-hranné. Listy protistojné, úzko obrátene vajcovité, 2–5 mm dlhé, tupé, prílistky suchoblanité. Kvety v klbkách, listene striebristo lesklé, veľké, kalich striebristý, korunné lupienky biele, niťovité. Plod je biela tobolka s 1 semenom.
Ohrozenie a ochrana: Podobne ako iné pionierske druhy obnažených piesčitých pôd (napr. Juncus capitatus, Radiola linoides, Cyperus flavescens a iné) je veľmi ťažké zabezpečiť dlhodobé prežitie druhu na mieste výskytu. Územná ochrana je bez vhodného manažmentu (rozrušovanie vegetačného krytu) neúčinná. Početnosť týchto druhov medziročne značne kolíše podľa priebehu počasia, najmä úhrnu zrážok počas vegetačného obdobia. Populácie ohrozujú aj ľudské aktivity, ako stavebná činnosť, používanie chémie v poľnohospodárstve, zavážanie odpadmi a podobne. V Českej republike je zaradený medzi kriticky ohrozené (C1t) a chránené druhy (§1). Na Slovensku je nechtovec praslenatý zákonom chránený (§), napriek tomu, že v Červenom zozname SR je zaradený v kategórii vyhynutých (RE) druhov. Nechtovec je zaradený aj v Červenej knihe vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Nechtovec praslenatý patrí aj z európskeho hľadiska medzi veľmi vzácne druhy. Vyskytuje sa už iba na zlomku pôvodného počtu lokalít.
Illecebrum verticillatum
Illecebrum verticillatum
Illecebrum verticillatum
Foto: 14. 7. 2011 (Česká republika, Třeboňsko).