Syn.: Iris hungarica Waldst. et Kit., Iris furcata Janka, Iris fambucina Baumg.
Čeľaď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Iris aphylla subsp. hungarica
Rozšírenie: Taxón je považovaný za panónsky (ponticko-panónsky) endemit. Vyskytuje sa na Slovensku, v severovýchodnom Maďarsku, ďalej a je uvádzaný vzácny výskyt na Ukrajine (karpatská časť), v Moldavsku a z viacerých oblastí Rumunska (Sedmohradsko, vonkajší obvod Východných Karpát), kde zasahuje až do subalpínskeho stupňa. Do Južných Karpát výskyt nezasahuje, tu je nahradený poddruhom Iris aphylla subsp. dacica (Beldie) Prodan et Nyár.
V ČR nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene v Kováčovských kopcoch, v Slovenskom krase, na severnom okraji Nízkych Tatier, Slovenského raja a Volovských vrchov, v Spišskej kotline, Šarišskej vrchovine, Slanských vrchoch a na izolovaných vyvýšeninách na Východoslovenskej rovine.
Ekológia: Nachádzame ho v nížinách, pahorkatinách až podhorskom stupni, v nelesných stepných spoločenstvách, tiež vo svetlých teplomilných dubinách, na výslnných andezitových, vápencových, čadičových a vzácne i melafýrových svahoch. Vyžaduje výhrevné, skeletnaté pôdy. Kvitne od marca do mája.
Iris aphylla subsp. hungarica
Opis: Trváca rastlina vysoká 10–30 cm. Podzemok krátky, hľuzovitý. Listy kosákovito prehnuté, kratšie ako kvitnúca byľ, od 1/2 znenáhla končisté, listene tulca výrazne nafúknuté, končisté. Kvety 2 až 5, sýtofialovo modré, sediace, pred rozkvitnutím šikmo odstávajúce, okvetná rúrka 2 × dlhšia ako spodný semenník, vonkajšie okvetné lístky podlhovasto obrátene vajcovité, zúžené do nechtíka, na vrchnej strane s kefkou mnohobunkových chlpov, vnútorné 3 cm široké, semenník hlboko 3-brázdy. Plodom je trojhranná, podlhovasto vajcovitá tobolka.
Iris aphylla subsp. hungaricaIris aphylla subsp. hungarica
Ohrozenie a ochrana: Viacero lokalít tohto taxónu je ohrozených sekundárnou sukcesiou – zarastaním bývalých xerotermných pasienkov drevinami, hromadením stariny, ohrozenie môže predstavovať napr. zakladanie kameňolomov. Na Slovensku je zaradený medzi zraniteľné (VU) a zákonom chránené druhy, chránený i v Maďarsku a Rumunsku. Zároveň je druhom zaradeným aj do CORINE Biotopes and the Habitats Directive (92/43/EEC).
Poznámka: V ČR sú udávané ďalšie poddruhy Iris aphyllaI. a. subsp. novakii Soó, I. a. subsp. fieberi (Seidl) Dostál a nominátny poddruh I. a. L. subsp. aphylla. Poddruhy si vyžadujú taxonomickú revíziu.
Iris aphylla subsp. hungarica
Foto: 17. 5. 2005 (Slovensko, Východoslovenská rovina).