Zobrazit místo Jihomediteránní provincie na větší mapě

Převážná část jihozápadního pobřeží Středozemního moře náleží Jihomediteránní provincii, která je součástí Středozemní oblasti Holarctis. Zahrnuje severní Alžírsko a Tunisko, jejich pobřežní části a horské systémy, které oddělují pobřeží od Sahary, a v Libyi také úzký pobřežní pruh na severozápadě a pobřeží s navazujícími horami na severovýchodě země. Území je budováno pestrými horninami, které byly alespoň zčásti vyvrásněny při zasouvání africké litosférické desky pod evropskou, kromě toho jsou zde zastoupeny i četné mladší sedimenty. Klima je charakterizováno mírnou vlhkou zimou a suchým, velmi horkým létem; charakteristickým fenoménem pozdního léta je vítr scirocco, přinášející ze Sahary horký a suchý vzduch plný písku a prachových částic.
Jihomediteránní provincie
Vegetaci na pobřeží tvoří porosty se stálezeleným dubem Quercus coccifera, který provázejí např. jalovec Juniperus phoenicea, Ceratonia siliqua, menší keře a keříky Calicotome villosa, Clematis cirrhosa, Lavandula dentata a Teucrium polium. Na kyselých substrátech ve vyšších polohách jsou lesy s poloopadavým endemickým dubem Quercus afares, který dále provází dub Quercus faginea, vřesovec Erica arborea, statná tráva Ampelodesmos mauritanicus a další. Na několika místech v nejvyšších polohách hor jsou lesy s dominantní jedlí Abies numidica, s níž se kromě některých dřevin předešlé formace vyskytují i javor Acer obtusatum, cesmína Ilex aquifolium a tis Taxus baccata. Do Alžírska vzácně zasahuje i cedr Cedrus atlantica. V pobřežních oblastech, zejména navazují-li na sousední Saharskou provincii, tvoří vegetaci nízké křoviny s kustovnicí Lycium europaeum a keřovou lebedou Atriplex halimus.
Jihomediteránní provincie
Květenu území tvoří charakteristická skladba mediteránních druhů, kterou okrajově obohacují saharské prvky. Bylo zde zaznamenáno několik endemických rodů (Oreobliton z čeledi Amaranthaceae a Kremeriella a Otocarpus z čeledi Brassicaceae), na druhové úrovni dosahuje endemismus asi 9 %. Najdeme zde řadu typicky západomediteránních druhů, např. dub korkový (Quercus suber), listovité keře Cistus ladanifer nebo Halimium halimifolium. V severovýchodní Libyi na poloostrov Kyrenaiku naopak zasahuje východomediteránní vřesovec Erica sicula.
Jihomediteránní provincie
Původní květenu na BOTANY.cz zastupují například:

O floristický průzkum provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Jihomediteránní provincie
Fotografoval Vladimír Lemberk.