Tachtadžjan

Nejmenší část Australis, květenné říše na australském kontinentu, zabírá oblast Jihozápadoaustralská. Geologicky je srovnatelná s ostatními oblastmi Austrálie, je tedy tvořena předprvohorními vyvřelými horninami, jen málo později překrytými pozdějšími sedimenty. Hlavní odlišností v přírodních poměrech je klima, které má typický středozemní ráz. Jsou zde velmi teplá léta prakticky beze srážek, zato zimy jsou mírné a spadne v nich naprostá většina ročního srážkového úhrnu.
Jihozápadoaustralská oblast
Charakteristickým typem vegetace jihozápadní Austrálie jsou lesy s dominantními zdejšími druhy rodu Eucalyptus (Myrtaceae), v jejichž podrostu jsou častí zástupci čeledi Proteaceae, podivuhodné jednoděložné dřeviny z rodu Xanthorrhoea i druhy z podčeledi Epacridoideae (vřesovcovité – Ericaecae). V bylinném patře jsou časté geofyty, včetně orchidejí (Orchidaceae).
Jihozápadoaustralská oblast
Velmi specifickým prostředím jsou sezónní mokřady, využívající zimní vláhu, s velkou diverzitou karnivorních rostlin. Květena oblasti je z celého kontinentu nejzvláštnější – je zde velmi vysoký stupeň endemismu (na úrovni druhů téměř 80 %), který jde až do úrovně čeledí: mimo jihozápad Austrálie se např. nevyskytují karnivorní Cephalotaceae, čeledi Emblingiaceae a Stylobasiaceae přesahují tuto oblast jen nepatrně.
Jihozápadoaustralská oblast zahrnuje jedinou provincii stejného jména.

Podpis

Jihozápadoaustralská oblast
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):

Jihozápadoaustralská oblast
Fotografovala Zuzana Holá.