Národná prírodná rezervácia Jovsianska hrabina sa nachádza pri úpätí východoslovenských Vihorlatských vrchov, na rozhraní pahorkatiny a roviny pri obci Jovsa v nadmorskej výške 162–227 m, na ploche 257 hektarov.
Hrabina
Porast tvoria dubovo-hrabové lesy. Okrajom rezervácie preteká potok Myslina. Územie je známe výskytom bledule jarnej karpatskej – Leucojum vernum subsp. carpaticum. Bleduľa sa vyskytuje aj v priľahlých lúčnych spoločenstvách, ktoré sú aspoň čiastočne ovplyvňované vodným režimom potoka. V tejto NPR má najvhodnejšie ekologické podmienky na východnom Slovensku a je tu najpočetnejšia populácia.
Hrabina
Porast okolo potoka tvoria jelša lepkavá (Alnus glutinosa), hrab obyčajný (Carpinus betulus), lieska obyčajná (Corylus avellana), slivka trnková (Prunus spinosa), topoľ osikový (Populus tremula), hlohy (Crataegus spp.), vŕba rakyta (Salix caprea).
Hrabina
Pri dokvitaní bledúľ kvitnú chochlačky (Corydalis spp.), veternica hájna (Anemone nemorosa), v. iskerníkovitá (A. ranunculoides), scila dvojlistá (Scilla bifolia), záružlie močiarne (Caltha palustris), blyskáč jarný (Ficaria verna).
Hrabina
Najkrajšia je Jovsianska hrabina v jari od začiatku kvitnutia bledúľ po zaclonenie podrastu stromami a kríkmi.