Rezervace Kamenný vrch u Kurdějova (okres Břeclav) má rozlohu bezmála 104 hektarů, nachází se v nadmořské výšce od 300 do 340 m, vyhlášena byla v roce 1956.
Kurdějov
Geologický podklad tvoří vápnité pískovce, které jsou na většině území překryté spraší. Reliéf je rezervace je poměrně členitý, projdeme se po svazích nejrůznější orientace. Najdeme zde subpanonské stepní trávníky a xerofilní křoviny, v okolí rezervace se rozkládají převážně dubohabřiny.
Kurdějov
Jedná se vlastně o opuštěnou pastvinu s teplomilnou květenou na svahu Kamenného vrchu (343 m n. m.), severozápadně od obce Kurdějov. Je jistě zajímavé, že tady na jižní Moravě (a nejen zde) stojí bývalé obecní pastviny v současnosti často ve výrazném zájmu botaniků i ochranářů. Právě tyto lokality totiž nikdy nebyly přetvořeny na pole nebo vinohrady, udržely si tedy v značné míře svou původní tvářnost. Stále častěji se hovoří i o návratu k pastevectví na části těchto lokalit. A tak i na Kamenném vrchu u Kurdějova se vyskytují mnohé chráněné druhy rostlin. Příkladem může být hlaváček jarní (Adonis vernalis), čilimník bílý (Chamaecytisus albus), hadinec nachový (Echium maculatum), kosatec různobarvý (Iris variegata), len žlutý (Linum flavum), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), vstavač vojenský (Orchis militaris), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a mnohé další.
KurdějovKurdějov
Kurdějov
Vybrané druhy rostlin Kamenného vrchu u Kurdějova:
Adonis vernalis – hlaváček jarní
Anemone sylvestris – sasanka lesní
Astragalus austriacus – kozinec rakouský
Carex caryophyllea – ostřice jarní
Carex michelii – ostřice Micheliova
Carex montana – ostřice horská
Centaurea scabiosa – chrpa čekánek
Chamaecytisus albus – čilimník bílý
Cytisus procumbens – čilimník poléhavý
Dorycnium germanicum – bílojetel německý
Echium maculatum – hadinec červený
Filipendula vulgaris – tužebník obecný
Geranium sanguineum – kakost krvavý
Gymnadenia conopsea – pětiprstka žežulník
Hypochaeris maculata – prasetník plamatý
Inula ensifolia – oman mečolistý
Iris variegata – kosatec různobarvý
Jurinea mollis – sinokvět měkký
Lathyrus latifolius – hrachor širolistý
Linum flavum – len žlutý
Melampyrum arvense – černýš rolní
Muscari tenuiflorum – modřenec tenkokvětý
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus
Orchis militaris – vstavač vojenský
Oxytropis pilosa – vlnice chlupatá
Pulsatilla grandis – koniklec velkokvětý
Rosa canina – růže šípková
Rosa spinosissima – růže bedrníkolistá
Salvia pratensis – šalvěj luční
Scorzonera purpurea – hadí mord nachový
Stachys recta – čistec přímý
Stipa pennata – kavyl Ivanův
Thesium linophyllon – lněnka lnolistá
Trinia glauca – bezobalka sivá
Veronica teucrium – rozrazil ožankový
Kurdějov
Fotografováno ve dnech 23. 5. a 6. 6. 2004 a 10. 4. 2005.