V okrese Strakonice, 1 km severně od obce Kocelovice, podél severozápadního břehu Velkého kocelovického rybníka se mezi dvěma cestami nachází vlhká louka, v jejímž středu protéká potok. Území o rozloze 2,2 ha bylo vyhlášeno v roce 1990 k ochraně vlhkých lučních krátkostébelných porostů i speciální luční avifauny.
Kocelovické pastviny
Hlavním předmětem ochrany je výskyt hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), který zde roste v počtu několika tisíc jedinců, což představuje nejpočetnější populaci tohoto druhu v České republice. Roste na většině plochy přírodní rezervace, ale těžištěm výskytu je jižní polovina území.
Kocelovické pastvinyKocelovické pastviny
Na louce roste celá řada významných rostlin, kterým vyhovuje zdejší vlhké prostředí. Jsou to především na jaře rozkvétající prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rudohlávek kukačka (Anacamptis morio), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). V létě louku posejí bílé kvítky tolije bahenní (Parnassia palustris) a nechybí ani čertkus luční (Succisa pratensis), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) či srpice barvířská (Serratula tinctoria).
Kocelovické pastviny
V minulosti byla přírodní rezervace využívána jako pastvina, dnes tvoří pouze malou enklávu přirozené vegetace uprostřed poměrně intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny. Lokalita je ohrožena eutrofizací, podél hranice jsou lemy ruderální vegetace a i uvnitř její plochy se šíří třtina křovištní (Calamagrostis epigejos). Luční porosty jsou pro udržení druhové diverzity pravidelně koseny.
Kocelovické pastviny
Fotografováno ve dnech 6. 9. 2006 a 2. 9. 2007.