Mezi brněnskými městskými částmi Kohoutovice a Pisárky (Šárka) se rozkládá poměrně rozsáhlá zalesněná oblast. V její dolní části se nachází přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka, která má rozlohu pouhých 3 hektarů a byla vyhlášena v roce 1987. Lesy nad touto lokalitou jsou však floristicky zajímavé také, celková rozloha tohoto širšího území dosahuje 70 hektarů a nachází se v nadmořské výšce od 220 do 366 m.
Údolí Kohoutovického potoka
Reliéf území je svažitý, převládají svahy jihozápadní a severozápadní, geologický podklad je tvořen biotitickým granodioritem. Oblast je porostlá převážně starými dubovými a smíšenými příměstskými lesy s přírodě blízkou druhovou skladbou. Přibližně uprostřed území (pod hotelem Myslivna a v dolní části lesů) se vyskytují ostrůvky nahé bučiny.
Údolí Kohoutovického potoka
Údolí Kohoutovického potoka je jedinou brněnskou lokalitou s výskytem silně ohrožené okrotice červené (Cephalanthera rubra), další lokality s výskytem tohoto druhu najdeme až za hranicemi města. Kromě tohoto dosti vzácného druhu se na území přírodní památky z dalších orchidejí vyskytuje i okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis).
Na horních částech svahů objevíme i v brněnském okolí vzácný vřes obecný (Calluna vulgaris) a také silně ohrožený kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). Hojným druhem je zde bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum) a náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora). V lesním lemu poblíž hotelu Myslivna se pravidelně již po několik let objevuje také velmi vzácná a kriticky ohrožená záraza nachová (Orobanche purpurea).
Údolí Kohoutovického potoka
Vybrané druhy rostlin z Údolí Kohoutovického potoka a blízkého okolí:

Acer pseudoplatanus – javor klen
Aconitum lycoctonum – oměj vlčí mor
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Antennaria dioica – kociánek dvoudomý
Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Asarum europaeum – kopytník evropský
Calluna vulgaris – vřes obecný
Carpinus betulus – habr obecný
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Cephalanthera rubra – okrotice červená
Dentaria bulbifera – kyčelnice cibulkonosná
Digitalis grandiflora – náprstník velkokvětý
Fagus sylvatica – buk lesní
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Lathraea squamaria – podbílek šupinatý
Lilium martagon – lilie zlatohlavá
Maianthemum bifolium – pstroček dvoulistý
Melampyrum pratense – černýš luční
Mercurialis perennis – bažanka vytrvalá
Neottia nidus-avis – hlístník hnízdák
Orobanche purpurea – záraza nachová
Phyteuma spicatum – zvonečník klasnatý
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Prenanthes purpurea – věsenka nachová
Quercus petraea – dub zimní
Tilia cordata – lípa malolistá
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Údolí Kohoutovického potoka
Fotografováno v letech 2005 a 2006.