Městečko Třebenice (okres Litoměřice), ležící na úpatí Českého středohoří, je známé především výskytem českých granátů – pyropů. Však se zde také nalézá Muzeum českého granátu, kde je k vidění údajně největší vybroušený kus. Nad městečkem se vypíná nápadný čedičový vrch Košťál s hradní zříceninou a s jižními svahy chráněnými od roku 1960, dnes jako přírodní památka Košťálov. Předmětem ochrany jsou teplomilná rostlinná společenstva s výskytem vzácných druhů rostlin i živočichů. Chráněny jsou jak skalní výchozy a sutě se skalními stepmi a teplomilnými křovinami, tak zachovalé listnaté lesy.

Košťálov

V lesích rostou např. habr obecný (Carpinus betulus), babyka (Acer campestre), jeřáb břek (Sorbus torminalis), kalina tušalaj (Viburnum lantana), dřišťál obecný (Berberis vulgaris), břečťan popínavý (Hedera helix), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), z bylin pak vratič chocholičnatý (Tanacetum corymbosum), hrachor černý (Lathyrus niger), jaterník podléška (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) aj.

Košťálov

Na skalách a v teplomilných křovinách můžeme najít trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica), máčku ladní (Eryngium campestre), mochnu písečnou (Potentilla arenaria), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), čistec přímý (Stachys recta), pelyněk pontický (Artemisia pontica) a pelyněk ladní (A. campestris), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), pryšec chvojku (Euphorbia cyparissias), oman hnilák (Inula conyzae), rozrazil klasnatý (Veronica spicata), mařinku psí (Asperula cynanchica), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca).

Košťálov

Ze vzácnějších druhů zde rostou kosatec bezlistý (Iris aphylla), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. arduini), hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago). Z dřevin stojí za zmínku skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), hrušeň polnička (Pyrus pyraster), jilm habrolistý (Ulmus minor) nebo jeřáb dunajský (Sorbus danubialis).

Košťálov

Je odtud uváděna řada zajímavých druhů: hlaváček jarní (Adonis vernalis), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyly (Stipa pennata, S. pulcherrima, S. capillata), vzácně zárazy (Orobanche arenaria, O. artemisiae-campestris), velmi vzácně také jeřáb český (Sorbus bohemica). Okolí Třebenic je též zajímavé místy bohatým výskytem vzácného starčku roketolistého (Senecio erucifolius), zmínit můžeme též výskyt pcháče bělohlavého (Cirsium eriophorum) či omanu vrbolistého (Inula salicina) na loukách při úpatí Košťálova.
Z vrcholu Košťálova se nabízejí úchvatné výhledy jak na České středohoří, tak do otevřené české krajiny.

Košťálov

Fotografováno dne 4. 10. 2015.