Aktuální verzi tohoto dokumentu najdete v článku Víta Grulicha Červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2012).
Jako druhy kriticky ohrožené jsou Červeným seznamem ohrožených druhů hodnoceny velmi vzácné a podstatně ohrožené taxony s výskytem omezeným jen na jednu nebo několik málo lokálních populací, jejich stav se pohybuje pod 10 % dřívějšího zastoupení. Bez účinné ochrany by tyto taxony s velkou pravděpodobností brzy zcela vymizely z flóry České republiky.

Orchis tridentata

Z celkového počtu asi 2 550 druhů a poddruhů všech cévnatých rostlin, které jsou původními zástupci flóry České republiky, stojí na různém stupni ohrožení 1 543 druhů a poddruhů. To znamená, že z celkového počtu všech taxonů rostlin, které se přirozeně vyskytují na území České republiky, je 60 % ohroženo. Kriticky ohrožených je u nás 471 taxonů, to jest 18,5 %.

Tato kategorie ohrožení se shoduje s mezinárodní kategorií ohrožení IUCN CR – Critically Endangered.

V následujícím soupisu jsou uvedeny všechny taxony náležející do této kategorie ohrožení, u taxonů, které jsou zařazeny v Herbáři webu BOTANY.cz, jsou vytvořeny odkazy.

Tento seznam byl vytvořen podle: PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18.

___________________________________________

Za kriticky ohrožené taxony cévnatých rostlin jsou v České republice prohlášeny:

Achillea asplenifolia VENT. – řebříček sleziníkolistý
Aconitum lycoctonum subsp. penninum (SER.) HOLUB – oměj vlčí mor žláznatý
Adenophora liliifolia (L.) LEDEB. ex DC. – zvonovec liliolistý
Adonis flammea JACQ. – hlaváček ohnivý
Agropyron pectinatum (BIEB.) BEAUV. (ind.) – žitňák hřebenitý
Agrostemma githago L. – koukol polní
Agrostis alpina SCOP. – psineček alpský
Aira caryophyllea L. – ovsíček obecný
Ajuga pyramidalis L. – zběhovec jehlancovitý
Alchemilla baltica SAM. ex JUZ. – kontryhel baltský
Alchemilla fissa GÜNTHER et SCHUMMEL – kontryhel rozeklaný
Alchemilla glabricaulis H. LINDB. – kontryhel lysolodyžný
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. RICHARD – rudohlávek jehlancovitý
Androsace septentrionalis L. – pochybek severní
Anemone narcissiflora L. – sasanka narcisokvětá
Angelica palustris (BESSER) HOFFM. – matizna bahenní
Aphanes australis RYDB. – nepatrnec pískomilný
Aposeris foetida (L.) LESS. – razilka smrdutá
Arabis nemorensis (HOFFM.) KOCH – huseník hajní
Arabis sudetica TAUSCH – huseník sudetský
Arenaria grandiflora L. – písečnice velkokvětá
Arnoseris minima (L.) SCHWEIGGER et KOERTE – písečnatka nejmenší
Artemisia pancicii (JANKA) RONNIGER – pelyněk Pančičův
Artemisia scoparia WALDST. et KIT. – pelyněk metlatý
Asplenium adiantum-nigrum L. – sleziník netíkovitý
Asplenium adulterinum MILDE – sleziník nepravý
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis (CHRIST) LOVIS et REICHST. – sleziník červený zakřivený
Aster alpinus L. – hvězdnice alpská
Aster tripolium subsp. pannonicus (JACQ.) SOÓ – hvězdnice slanistá panonská
Astragalus arenarius L. – kozinec písečný
Atriplex rosea L. – lebeda růžová
Batrachium baudotii (GODRON) F. W. SCHULZ – lakušník Baudotův
Batrachium penicillatum DUMORT. – lakušník štětičkový
Beckmannia eruciformis (L.) HOST (ind.?) – housenkovec zduřelý
Betula oycoviensis BESSER – bříza ojcovská
Botrychium matricariifolium A. BR. ex KOCH – vratička heřmánkolistá
Brassica elongata EHRH. (ind.?) – brukev prodloužená
Bromus arvensis L. – sveřep rolní
Bromus racemosus L. – sveřep hroznatý
Bromus secalinus L. – sveřep stoklasa
Bromus squarrosus L. – sveřep kostrbatý
Buphthalmum salicifolium L. – volovec vrbolistý
Bupleurum affine SADLER – prorostlík prutnatý
Bupleurum longifolium subsp. vapincense (VILL.) TODOR – prorostlík dlouholistý fialový
Bupleurum rotundifolium L. – prorostlík okrouhlolistý
Bupleurum tenuissimum L. – prorostlík nejtenčí
Calamagrostis phragmitoides HARTMAN – třtina nachová
Calamagrostis pseudophragmites (HALLER fil.) KOELER – třtina pobřežní
Calamagrostis stricta (TIMM) KOELER – třtina přehlížená
Calamagrostis varia (SCHRADER) HOST – třtina pestrá
Callitriche hermaphroditica L. – hvězdoš podzimní
Callitriche platycarpa KÜTZ. (tax.) – hvězdoš hranoplodý
Campanula cervicaria L. – zvonek hadincovitý
Campanula gelida KOVANDA – zvonek jesenický
Cardamine amara subsp. opizii (J. PRESL et C. PRESL) ČELAK. – řeřišnice hořká Opizova
Cardamine parviflora L. – řeřišnice malokvětá
Cardamine resedifolia L. – řeřišnice rýtolistá
Cardaminopsis petraea (L.) HIITONEN – řeřišničník skalní
Carex alba SCOP. – ostřice bílá
Carex atrata L. s. str. – ostřice tmavá
Carex buxbaumii WAHLENB. s. str. – ostřice Buxbaumova
Carex capillaris L. – ostřice vláskovitá
Carex chordorrhiza EHRH. – ostřice šlahounovitá
Carex dioica L. – ostřice dvoudomá
Carex hordeistichos VILL. – ostřice ječmenovitá
Carex pediformis subsp. macroura (MEINSH.) PODP. (tax.) – ostřice tlapkatá velkonohá
Carex pseudobrizoides CLAV. – ostřice pískomilná
Carex rupestris ALL. – ostřice skalní
Carex stenophylla WAHLENB. – ostřice úzkolistá
Carex vaginata TAUSCH – ostřice pochvatá
Carex viridula subsp. pseudoscandinavica HOLUB ined. – ostřice drobnoplodá krkonošská
Carlina acaulis subsp. caulescens (LAM.) SCHUEBLER et MARTENS – pupava bezlodyžná prodloužená
Carlina vulgaris subsp. stricta (ROUY) DOMIN – pupava obecná dlouholistá
Catabrosa aquatica (L.) BEAUV. – odemka vodní
Centaurea montana subsp. mollis (WALDST. et KIT.) GUGL. – chrpa horská měkká
Centaurea stenolepis KERNER – chrpa úzkoperá
Centaurium littorale subsp. compressum (HAYNE) KIRSCHNER – zeměžluč přímořská slatinná
Cerastium alsinifolium TAUSCH – rožec kuřičkolistý
Cerastium fontanum BAUMG. – rožec prameništní
Cerastium tenoreanum SER. – rožec Tenoreův
Ceratophyllum submersum L. – růžkatec bradavčitý
Ceterach officinarum DC. – kyvor lékařský
Chamaecytisus albus (HACQ.) ROTHM. – čilimník bílý
Chenopodium murale L. – merlík zední
Chimaphila umbellata (L.) BARTON – zimozelen okoličnatý
Cimicifuga europaea ŠIPČ. – ploštičník evropský
Cirsium brachycephalum JURATZKA – pcháč žlutoostenný
Cladium mariscus (L.) POHL – mařice pilovitá
Cleistogenes serotina (L.) KENG – dvouřadec pozdní
Conioselinum tataricum HOFFM. – šabřina tatarská
Conringia orientalis (L.) DUMORT. – hořinka východní
Corrigiola litoralis L. – drobnokvět pobřežní
Cortusa matthioli L. – kruhatka Matthiolova
Crataegus lindmanii HRAB.-UHR. – hloh Lindmanův
Crepis mollis (JACQ.) ASCHERSON subsp. mollis – škarda měkká pravá
Crepis pannonica (JACQ.) K. KOCH – škarda panonská
Crepis setosa HALLER fil. – škarda štětinkatá
Crepis sibirica L. – škarda sibiřská
Crocus albiflorus KIT. (ind.) – šafrán bělokvětý
Crocus heuffelianus HERBERT (tax.) – šafrán karpatský
Crypsis aculeata (L.) AITON – skrytěnka bodlinatá
Cryptogramma crispa (L.) R. BR. ex HOOKER – jinořadec kadeřavý
Cuscuta approximata BAB. – kokotice křovištní
Cuscuta lupuliformis KROCKER – kokotice chmelová
Cyperus flavescens L. – šáchor žlutavý
Cyperus michelianus (L.) LINK – šáchor Micheliův
Cystopteris dickieana R. SIM – puchýřník hladký
Dactylorhiza bohemica BUSINSKÝ – prstnatec český
Dactylorhiza carpatica (BATOUŠEK et KREUTZ) BATOUŠEK et PROCHÁZKA ined. – prstnatec bělokarpatský
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana (BORSOS) BORSOS (tax.) – prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza incarnata subsp. serotina (HAUSSKN.) SOÓ et D. M. MOORE (tax.) – prstnatec pleťový pozdní
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (GRISEB.) SOÓ (tax.) – prstnatec plamatý bažinný
Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ subsp. maculata – prstnatec plamatý pravý
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (SCHUR) SOÓ – prstnatec plamatý sedmihradský
Dactylorhiza majalis subsp. turfosa PROCHÁZKA – prstnatec májový rašelinný
Dactylorhiza traunsteineri (SAUTER) SOÓ – prstnatec Traunsteinerův
Danthonia alpina VEST – trojzubec lesostepní
Daphne cneorum L. – lýkovec vonný
Dianthus arenarius subsp. bohemicus (NOVÁK) O. SCHWARZ – hvozdík písečný český
Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons (BORBÁS) NEUMAYER – hvozdík kartouzek úzkolistý
Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus KOVANDA – hvozdík kartouzek sudetský
Dianthus superbus L. subsp. superbus – hvozdík pyšný pravý
Diphasiastrum oellgaardii STOOR et al. – plavuník Øllgaardův
Diphasiastrum tristachyum (PURSH) HOLUB – plavuník cypřiškový
Draba nemorosa L. – chudina hajní
Dracocephalum austriacum L. – včelník rakouský
Drosera anglica HUDSON – rosnatka anglická
Drosera intermedia HAYNE – rosnatka prostřední
Dryopteris cristata (L.) A. GRAY – kapraď hřebenitá
Echium maculatum L. – hadinec červený
Elatine alsinastrum L. – úpor kuřičkovitý
Eleocharis quinqueflora (F. X. HARTMANN) O. SCHWARZ – bahnička chudokvětá
Epipactis helleborine subsp. orbicularis (RICHTER) KLEIN – kruštík širolistý oddálený
Epipactis greuteri H. BAUMANN et KÜNKELE – kruštík Greuterův
Epipactis leptochila subsp. neglecta KÜMPEL – kruštík ostrokvětý přehlížený
Epipactis nordeniorum ROBATSCH – kruštík Nordenových
Epipactis microphylla (EHRH.) SWARTZ – kruštík drobnolistý
Epipactis pontica TAUBENHEIM – kruštík pontický
Epipactis pseudopurpurata MEREĎA – kruštík nepravý
Epipactis tallosii A. MOLNÁR et ROBATSCH (tax.) – kruštík Tallósův
Epipogium aphyllum SWARTZ – sklenobýl bezlistý
Equisetum variegatum SCHLEICHER – přeslička různobarvá
Eragrostis pilosa (L.) BEAUV. (ind.) – milička chlupatá
Erica tetralix L. (ind.) – vřesovec čtyřřadý
Eriophorum gracile KOCH ex ROTH – suchopýr štíhlý
Eryngium planum L. – máčka plocholistá
Erysimum repandum L. – trýzel rozkladitý
Erythronium dens-canis L. (ind.) – kandík psí zub
Euphorbia platyphyllos subsp. literata (JACQ.) HOLUB – pryšec plocholistý vlnatý
Euphorbia salicifolia HOST – pryšec vrbolistý
Euphorbia seguieriana subsp. minor (SADLER) DOMIN – pryšec sivý menší
Euphrasia micrantha REICHENB. – světlík drobnokvětý
Euphrasia picta WIMMER – světlík pestrý
Euphrasia slovaca (YEO) HOLUB – světlík slovenský
Festuca amethystina L. – kostřava ametystová
Festuca drymeja MERT. et KOCH – kostřava horská
Festuca psammophila (HACKEL ex ČELAK.) FRITSCH – kostřava písečná
Festuca trichophylla (DUCROS) K. RICHTER – kostřava niťolistá
Festuca vaginata subsp. dominii (KRAJINA) SOÓ et JÁV. – kostřava pochvatá Dominova
Festuca versicolor TAUSCH – kostřava peřestá
Filago lutescens JORDAN – bělolist žlutavý
Filago vulgaris LAM. – bělolist obecný
Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (PODP.) SMEJKAL – tužebník jilmový Picbauerův
Gagea bohemica subsp. saxatilis (MERT. et KOCH) STROH – křivatec český skalní
Galium austriacum JACQ. – svízel rakouský
Galium sudeticum TAUSCH – svízel sudetský
Galium tricornutum DANDY – svízel trojrohý
Genista sagittalis L. (ind.?) – kručinka křídlatá
Gentiana punctata L. – hořec tečkovaný
Gentiana verna L. – hořec jarní
Gentianella amarella (L.) BÖRNER subsp. amarella – hořeček nahořklý pravý
Gentianella campestris subsp. baltica (MURB.) A. LÖVE et D. LÖVE – hořeček ladní pobaltský
Gentianella germanica (WILLD.) BÖRNER subsp. germanica – hořeček německý pravý
Gentianella lutescens subsp. carpatica (WETTST.) HOLUB – hořeček žlutavý karpatský
Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp. lutescens – hořeček žlutavý pravý
Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana (KERNER et J. KERNER) HOLUB – hořeček drsný Sturmův
Gentianella praecox subsp. bohemica (SKALICKÝ) HOLUB – hořeček mnohotvarý český
Geranium divaricatum EHRH. – kakost rozkladitý
Gladiolus palustris GAUDIN – mečík bahenní
Glaucium corniculatum (L.) RUDOLPH (ind.) – rohatec růžkatý
Glaux maritima L. – sivěnka přímořská
Gnaphalium supinum L. – protěž nízká
Goodyera repens (L.) R. BR. – smrkovník plazivý
Groenlandia densa (L.) FOURR. – rdest hustolistý
Gymnadenia densiflora (WAHLENB.) A. DIETR. – pětiprstka hustokvětá
Gymnadenia conopsea subsp. montana BISSE (tax.) – pětiprstka žežulník horská
Gypsophila paniculata L. – šater latnatý
Hackelia deflexa (WAHLENB.) OPIZ – lopuštík skloněný
Hammarbya paludosa (L.) O. KUNTZE – měkkyně bažinná
Hedysarum hedysaroides (L.) SCHINZ et THELL. – kopyšník tmavý
Heleochloa schoenoides (L.) HOST – bahenka šášinovitá
Helianthemum grandiflorum (SCOP.) DC. subsp. grandiflorum – devaterník velkokvětý pravý
Herniaria hirsuta L. – průtržník chlupatý
Hibiscus trionum L. – ibišek trojdílný
Hieracium albinum FRIES – jestřábník labský
Hieracium asperulum FREYN – jestřábník draslavý
Hieracium blyttianum FRIES – jestřábník Blyttův
Hieracium chlorocephalum WIMMER ex UECHTR. – jestřábník zelenohlavý
Hieracium chrysostyloides (ZAHN) CHRTEK jun. – jestřábník zlatoblizný
Hieracium corconticum KNAF fil. ex _ELAK. – jestřábník krkonošský
Hieracium engleri UECHTR. – jestřábník Englerův
Hieracium fuscoatrum NAEG. et A. PETER – jestřábník hnědočerný
Hieracium kablikianum ZLATNÍK (tax.) – jestřábník Kablíkové
Hieracium kalksburgense WIESB. – jestřábník skalkový
Hieracium inuloides TAUSCH – jestřábník omanovitý
Hieracium luteistylum ZLATNÍK (tax.) – jestřábník žlutoblizný
Hieracium nigrostylum ZLATNÍK – jestřábník černoblizný
Hieracium nivimontis (OBORNY et ZAHN) CHRTEK jun. – jestřábník sněžnický
Hieracium pedunculare TAUSCH – jestřábník stopkatý
Hieracium pseudalbinum G. SCHNEIDER – jestřábník licholabský
Hieracium riphaeum UECHTR. – jestřábník chudolistý
Hieracium rubripilosella G. SCHNEIDER – jestřábník nachový
Hieracium rubrum PETER – jestřábník červený
Hieracium schustleri ZLATNÍK – jestřábník Schustlerův
Hieracium silesiacum KRAUSE – jestřábník slezský
Hieracium subortum G. SCHNEIDER – jestřábník studničnohorský
Hieracium tortuosum TAUSCH (tax.) – jestřábník zkroucený
Hieracium tubulascens NORRL. – jestřábník trubkatý
Hieracium villosum JACQ. – jestřábník huňatý
Hierochloë odorata (L.) BEAUV. – tomkovice vonná
Hierochloë repens (HOST) BEAUV. – tomkovice plazivá
Himantoglossum adriaticum BAUMANN – jazýček jadranský
Hippocrepis comosa L. – podkovka chocholatá
Hippuris vulgaris L. – prustka obecná
Hypericum elegans STEPHAN ex WILLD. – třezalka ozdobná
Hypericum pulchrum L. – třezalka pěkná
Hypochaeris glabra L. – prasetník lysý
Illecebrum verticillatum L. – nehtovec přeslenitý
Iris aphylla subsp. fieberi (SEIDL) DOSTÁL (tax.) – kosatec bezlistý čedičový
Iris aphylla subsp. novakii SOÓ (tax.) – kosatec bezlistý Novákův
Isoëtes echinospora DURIEU – šídlatka ostnovýtrusná
Isoëtes lacustris L. – šídlatka jezerní
Juncus atratus KROCKER – sítina tmavá
Juncus capitatus WEIGEL – sítina strboulkatá
Juncus gerardii LOISEL. – sítina Gerardova
Juncus sphaerocarpus NEES – sítina kulatoplodá
Juncus subnodulosus SCHRANK – sítina slatinná
Juncus tenageia L. fil. – sítina rybniční
Juniperus communis subsp. alpina (SMITH) ČELAK. – jalovec obecný nízký
Jurinea cyanoides (L.) REICHENB. – sinokvět chrpovitý
Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia (SZABÓ) O. SCHWARZ – chrastavec rolní krkonošský
Kochia prostrata (L.) SCHRADER – bytel rozprostřený
Lappula semicincta (STEVEN) M. POPOV – strošek polopásý
Laser trilobum (L.) BORKH. – timoj trojlaločný
Laserpitium archangelica WULFEN (ind.) – hladýš andělikový
Lathyrus aphaca L. – hrachor pačočkový
Lathyrus heterophyllus L. – hrachor různolistý
Lathyrus hirsutus L. – hrachor chlupatý
Lathyrus nissolia L. (ind.) – hrachor trávolistý
Lathyrus palustris L. – hrachor bahenní
Lathyrus pannonicus (JACQ.) GARCKE subsp. pannonicus – hrachor panonský pravý
Lathyrus pisiformis L. – hrachor hrachovitý
Leucanthemum adustum (KOCH) GREMLI (tax.) – kopretina osmahlá
Leucojum aestivum L. – bledule letní
Ligularia sibirica (L.) CASS. – popelivka sibiřská
Limodorum abortivum (L.) SWARTZ – hnědenec zvrhlý
Linaria arvensis (L.) DESF. – lnice rolní
Lindernia procumbens (KROCKER) PHILCOX – puštička rozprostřená
Linum hirsutum L. subsp. hirsutum – len chlupatý pravý
Liparis loeselii (L.) L. C. RICHARD – hlízovec Loeselův
Listera cordata (L.) R. BR. – bradáček srdčitý
Littorella uniflora (L.) ASCHERSON – pobřežnice jednokvětá
Luronium natans (L.) RAFIN. – žabníček vzplývavý
Luzula spicata (L.) DC. – bika klasnatá
Malaxis monophyllos (L.) SWARTZ – měkčilka jednolistá
Marrubium peregrinum L. – jablečník cizí
Marrubium vulgare L. – jablečník obecný
Mercurialis ovata STERNBERG et HOPPE – bažanka vejčitá
Minuartia caespitosa (WILLD.) DEGEN – kuřička hercynská
Minuartia corcontica DVOŘÁKOVÁ – kuřička krkonošská
Minuartia smejkalii DVOŘÁKOVÁ – kuřička hadcová
Minuartia viscosa (SCHREBER) SCHINZ et THELL. – kuřička lepkavá
Misopates orontium (L.) RAFIN. – šklebivec přímý
Moneses uniflora (L.) A. GRAY – jednokvítek velekvětý
Montia fontana L. – zdrojovka hladkosemenná
Myosotis stenophylla KNAF – pomněnka úzkolistá
Myricaria germanica (L.) DESV. (ind.) – židoviník německý
Najas minor ALL. – řečanka menší
Nasturtium microphyllum (BOENN.) REICHENB. (ind.?) – potočnice drobnolistá
Nigella arvensis L. – černucha rolní
Notholaena marantae (L.) DESV. – podmrvka hadcová
Nuphar pumila (TIMM) DC. – stulík malý
Nymphaea alba L. – leknín bílý
Nymphaea candida C. PRESL – leknín bělostný
Nymphoides peltata (S. F. GMELIN) O. KUNTZE – plavín štítnatý
Onosma arenaria WALDST. et KIT. – ruměnice písečná
Ophrys apifera HUDSON – tořič včelonosný
Ophrys holoserica subsp. holubyana (ANDRASOVSZKY) DOSTÁL – tořič čmelákovitý Holubyho
Ophrys insectifera L. – tořič hmyzonosný
Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula – vstavač mužský pravý
Orchis palustris JACQ. – vstavač bahenní
Orchis tridentata SCOP. – vstavač trojzubý
Orchis ustulata subsp. aestivalis (KÜMPEL) KÜMPEL et MRKVICKA (tax.) – vstavač osmahlý letní
Orchis ustulata L. subsp. ustulata – vstavač osmahlý pravý
Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (KERNER) HEGI – snědek pyrenejský kulatoplodý
Orobanche arenaria BORKH. – záraza písečná
Orobanche artemisiae-campestris VAUCHER ex GAUDIN – záraza šupinatá
Orobanche caesia REICHENB. – záraza sivá
Orobanche coerulescens STEPHAN ex WILLD. – záraza namodralá
Orobanche picridis F. W. SCHULTZ – záraza hořčíková
Orobanche purpurea JACQ. subsp. purpurea – záraza nachová pravá
Orobanche purpurea subsp. bohemica (ČELAK.) ined. – záraza nachová česká
Orobanche teucrii HOLANDRE – záraza ožanková
Papaver lecoqii LAMOTTE – mák Lecoqův
Pedicularis exaltata BESSER – všivec statný
Pedicularis sudetica WILLD. – všivec krkonošský
Peucedanum carvifolia VILL. – smldník kmínolistý
Phyllitis scolopendrium (L.) NEWMAN – jelení jazyk celolistý
Phyteuma orbiculare subsp. flexuosum R. SCHULZ – zvonečník hlavatý zprohýbaný
Phyteuma orbiculare subsp. montanum R. SCHULZ – zvonečník hlavatý horský
Pinguicula bohemica KRAJINA – tučnice česká
Pinus ×celakovskiorum ASCHERSON et GRAEBNER – borovice Čelakovských
Plantago atrata subsp. sudetica (PILGER) HOLUB – jitrocel černavý sudetský
Plantago maritima subsp. ciliata PRINTZ – jitrocel přímořský brvitý
Poa alpina L. – lipnice alpská
Poa crassipes DOMIN ex ŠOUREK (tax.) – lipnice vršatecká
Poa riphaea (ASCHERSON et GRAEBNER) FRITSCH – lipnice jesenická
Polycnemum arvense L. – chruplavník rolní
Polycnemum majus A. BR. – chruplavník větší
Polygala amara subsp. brachyptera (CHODAT) HAYEK – vítod hořký krátkokřídlý
Polygala serpyllifolia HOSE – vítod douškolistý
Potamogeton polygonifolius POURRET – rdest rdesnolistý
Potamogeton praelongus WULFEN – rdest dlouholistý
Potamogeton ×angustifolius J. PRESL – rdest Zizův
Potentilla crantzii subsp. serpentini (BORBÁS) HAYEK (tax.) – mochna Crantzova hadcová
Potentilla patula WALDST. et KIT. – mochna rozkladitá
Potentilla rupestris L. – mochna skalní
Potentilla sterilis (L.) GARCKE – mochna jahodovitá
Primula elatior subsp. corcontica (DOMIN) KOVANDA (tax.) – prvosenka vyšší krkonošská
Primula minima L. – prvosenka nejmenší
Prunus padus subsp. borealis (SCHÜBELER) NYMAN – střemcha obecná skalní
Prunus tenella BATSCH. – mandloň nízká
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) HILLIARDT et BURTT. – protěž žlutobílá
Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum (WALDST. et KIT.) HOLUB – rozrazil latnatý širolistý
Puccinellia limosa (SCHUR) HOLMBERG – zblochanec mokřadní
Pulegium vulgare MILLER – polej obecná
Pulicaria dysenterica (L.) BERNH. – blešník úplavičný
Pulicaria vulgaris GAERTNER – blešník obecný
Pulsatilla patens (L.) MILLER – koniklec otevřený
Pulsatilla vernalis (L.) MILLER – koniklec jarní
Pyrola chlorantha SWARTZ – hruštička zelenokvětá
Pyrola media SWARTZ – hruštička prostřední
Quercus virgiliana TEN. (tax.) – dub jadranský
Radiola linoides ROTH – stozrník lnovitý
Ranunculus sardous CRANTZ s. l. – pryskyřník sardinský
Reseda phyteuma L. – rýt velkokališní
Rhinanthus serotinus subsp. vernalis (ZINGER) HYLANDER – kokrhel větší jarní
Rhodiola rosea L. – rozchodnice růžová
Rhynchospora fusca (L.) AITON fil. – hrotnosemenka hnědá
Ribes petraeum WULFEN – rybíz skalní
Rubus ambrosius TRÁVNÍ_EK ined. – ostružiník vznešený
Rubus amphimalacus H. E. WEBER – ostružiník hebký
Rubus caflischii FOCKE – ostružiník Caflischův
Rubus chaerophylloides SPRIBILLE – ostružiník nepravý
Rubus chamaemorus L. – ostružiník moruška
Rubus geminatus H. E. WEBER – ostružiník hojnokvětý
Rubus lividus G. BRAUN – ostružiník modrozelený
Rubus lusaticus ROSTOCK – ostružiník lužický
Rubus pruinosus – ostužiník fialovoostný
Rubus pyramidalis KALTENB. – ostružiník jehlancovitý
Rubus scaber WEIHE – ostružiník drsný
Rubus vestitus WEIHE – ostružiník hustochlupý
Rumex palustris SM. (ind.) – šťovík bahenní
Rumex stenophyllus LEDEB. (ind.) – šťovík úzkolistý
Sagina nodosa (L.) FENZL – úrazník uzlovitý
Sagina subulata (SWARTZ) C. PRESL – úrazník šídlovitý
Salix appendiculata VILL. – vrba velkolistá
Salix bicolor WILLD. – vrba dvoubarvá
Salix daphneola TAUSCH (tax.) – vrba krkonošská
Salix herbacea L. – vrba bylinná
Salix myrtilloides L. – vrba borůvkovitá
Salix myrsinifolia SALISB. – vrba černající
Salix repens L. s. str. – vrba plazivá
Salvia aethiopis L. – šalvěj etiopská
Salvia austriaca JACQ. (ind.) – šalvěj rakouská
Samolus valerandi L. – solenka Valerandova
Saxifraga oppositifolia L. – lomikámen vstřícnolistý
Saxifraga rosacea subsp. steinmannii (TAUSCH) HOLUB – lomikámen trsnatý vlnatý
Scabiosa lucida subsp. calcicola BLOŃSKI (tax.) – hlaváč lesklý vápnomilný
Scheuchzeria palustris L. – blatnice bahenní
Schoenus ferrugineus L. – šášina rezavá
Schoenus nigricans L. – šášina načernalá
Scorzonera parviflora JACQ. – hadí mord maloúborný
Scrophularia vernalis L. – krtičník jarní
Sedum villosum L. – rozchodník huňatý
Senecio doria L. – starček zlatý
Senecio erucifolius L. – starček roketolistý
Senecio paludosus L. – starček bažinný
Serratula lycopifolia (VILL.) KERNER – srpice jednoúborná
Sideritis montana L. – hojník chlumní
Silene gallica L. – silenka francouzská
Silene rupestris L. (ind.?) – silenka skalní
Silene viscosa (L.) PERS. – silenka lepkavá
Sorbus alnifrons KOVANDA – jeřáb olšolistý
Sorbus gemella KOVANDA – jeřáb džbánský
Sorbus graeca (SPACH) SCHAUER – jeřáb řecký
Sorbus hardeggensis KOVANDA – jeřáb hardeggský
Sorbus quernea KOVANDA – jeřáb dubolistý
Sorbus rhodanthera KOVANDA – jeřáb manětínský
Sorbus sudetica (TAUSCH) BLUFF, NEES et SCHAUER – jeřáb sudetský
Spergula pentandra L. – kolenec pětimužný
Spergularia salina J. PRESL et C. PRESL – kuřinka solná
Spergularia maritima (ALL.) CHIOV. – kuřinka obroubená
Spiranthes spiralis (L.) CHEVALL. – švihlík krutiklas
Stachys germanica L. – čistec německý
Stipa borysthenica KLOKOV ex PROKUDIN – kavyl písečný
Stipa eriocaulis BORBÁS – kavyl skalní
Stipa smirnovii MARTINOVSKÝ – kavyl Smirnovův
Stipa zalesskii WILEŃSKI – kavyl olysalý
Taraxacum alpestre (TAUSCH) DC. – pampeliška krkonošská
Taraxacum ambrosium KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška božská
Taraxacum ancoriferum HUDZIOK – pampeliška kotvičkatá
Taraxacum arachnoideum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška pavučinatá
Taraxacum arcuatum (TAUSCH) DUMORT. – pampeliška obloučkatá
Taraxacum argutum DAHLST. – pampeliška trubkokvětá
Taraxacum austrinum G. HAGL. – pampeliška vlhkomilná
Taraxacum bavaricum VAN SOEST – pampeliška bavorská
Taraxacum bessarabicum (HORNEM.) HAND.-MAZZ. – pampeliška besarabská
Taraxacum bracteatum DAHLSTEDT – pampeliška listenatá
Taraxacum brandenburgicum HUDZIOK – pampeliška braniborská
Taraxacum cognatum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška příbuzná
Taraxacum dentatum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška zubatá
Taraxacum fartoris KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška drůbeží
Taraxacum huterianum VAN SOEST – pampeliška Huterova
Taraxacum indigenum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška domácí
Taraxacum irrigatum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška zavlažovaná
Taraxacum litigiosum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška pochybná
Taraxacum madidum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška bažinná
Taraxacum mendax KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška klamavá
Taraxacum paludem-ornans KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška zdobná
Taraxacum pauckertianum HUDZIOK – pampeliška husí
Taraxacum pseudobalticum VAN SOEST – pampeliška panonská
Taraxacum quaesitum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška slatinná
Taraxacum ranunculus KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška žabička
Taraxacum skalinskanum MAŁECKA et VAN SOEST – pampeliška Skalińské
Taraxacum subdolum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška potměšilá
Taraxacum turfosum (C. H. SCHULTZ) VAN SOEST – pampeliška rašelinná
Taraxacum uvidum KIRSCHNER et ŠTĚPÁNEK – pampeliška šťavnatá
Tephroseris aurantiaca (WILLD.) GRISEB. et SCHENK – starček oranžový
Tephroseris longifolia subsp. moravica HOLUB – starček dlouholistý moravský
Thalictrum simplex subsp. galioides (DC.) KORSH. – žluťucha jednoduchá svízelovitá
Thesium arvense HORVÁTOVSZKY – lněnka rolní
Thesium dollineri MURB. – lněnka Dollinerova
Thesium ebracteatum HAYNE – lněnka bezlistenná
Thesium rostratum MERT. et KOCH – lněnka zobánkatá
Thymus carpaticus ČELAK. – mateřídouška karpatská
Thymus pulegioides subsp. carniolicus (BORBÁS) P. SCHMIDT – mateřídouška vejčitá kraňská
Tillaea aquatica L. – masnice vodní
Tofieldia calyculata (L.) WAHLENB. – kohátka kalíškatá
Tordylium maximum L. – zapalička největší
Torilis arvensis (HUDSON) LINK – tořice rolní
Trapa natans L. s. l. – kotvice plovoucí
Trichomanes speciosum WILLD. – vláskatec tajemný
Trifolium badium SCHREBER (ind.?) – jetel hnědý
Trifolium patens SCHREBER (ind.) – jetel otevřený
Trifolium retusum L. – jetel malokvětý
Trifolium striatum L. – jetel žíhaný
Triglochin maritima L. – bařička přímořská
Trigonella monspeliaca L. – pískavice thesalská
Trinia glauca (L.) DUMORT. – bezobalka sivá
Typha laxmannii LEPECHIN – orobinec sítinovitý
Utricularia bremii HEER (tax.) – bublinatka vícekvětá
Utricularia intermedia HAYNE – bublinatka prostřední
Utricularia ochroleuca R. HARTMAN – bublinatka bledožlutá
Utricularia vulgaris L. – bublinatka obecná
Valerianella carinata LOISEL. – kozlíček kýlnatý
Veratrum nigrum L. – kýchavice černá
Verbascum speciosum SCHRADER – divizna ozdobná
Veronica bellidioides L. – rozrazil chudobkovitý
Veronica opaca FRIES – rozrazil matný
Vicia oreophila ŽERTOVÁ (tax.) – vikev horská
Viola alba BESSER – violka bílá
Viola elatior FRIES – violka vyvýšená
Viola kitaibeliana ROEMER et SCHULTES – violka nejmenší
Viola tricolor L. subsp. curtisii (E. FORSTER) SYME – violka trojbarevná Curtisova
Vitis vinifera subsp. sylvestris (C. C. GMELIN) HEGI – réva vinná lesní
Vulpia bromoides (L.) S. F. GRAY – mrvka sveřepovitá
Wolffia arrhiza (L.) HORKEL ex WIMMER – drobnička bezkořenná
Xanthium strumarium L. s. str. – řepeň durkoman