Zobrazit místo Krymsko-novorossijská provincie na větší mapě

Velmi malá provincie Středozemní oblasti se nachází – odlehle od ostatních provincií – na severním pobřeží Černého moře. Zahrnuje úzký pruh jižního pobřeží a jižních svahů hor na poloostrově Krym a nevelkou, víceméně pobřežní část severozápadních výběžků Kavkazu v Ruské federaci, přibližně po město Tuapse. Geologickou stavbu tvoří jurské vyvřeliny, které jsou obaleny sedimentárními vápenci. Klima pobřežních oblastí je – díky pufrujícímu vlivu Černého moře – teplé, poměrně vlhké, v zimě zde mrzne jen výjimečně, srážek je poměrně dost, přes 1000 mm za rok, ale přicházejí hlavně v zimě.
Krymsko-novorossijská provincie
Vegetaci v nejteplejších polohách tvoří borovice Pinus brutia, kterou doprovází dub šípák (Quercus pubescens) a habr (Carpinus betulus), v podrostu roste Cistus creticus. Jiným typem porostů jsou smíšené lesy s šípákem, borovicí Pinus nigra subsp. pallasiana, planikou Arbutus andrachne a jalovcem Juniperus excelsa, které v keřovém patře provázejí žanovec Colutea cilicica (Fabaceae) a jasmín Jasminum fruticans (Oleaceae), na mezičtějších místech i javor Acer hyrcanum subsp. stevenii, v podrostu i pivoňka Paeonia daurica.
Krymsko-novorossijská provincie
Náhradní křovinatou vegetaci typu šibljak zde tvoří keřové šípáky, ale i Paliurus spina-christi (Rhamnaceae), hlohyně Pyracantha coccinea a habr Carpinus orientalis, ve zdejší variantě frygany roste kozinec Astracantha arnacantha (Fabaceae), Asphodeline lutea a Asphodeline taurica (Asphodelaceae). V nejvyšších polohách jsou bučiny s dominantním Fagus ×taurica, v podrostu s bramboříkem Cyclamen coum a dymnivkou Corydalis paczoskii.
Krymsko-novorossijská provincie
Květenu této provincie určuje exklávní výskyt druhů, typických pro východní Středozemí. K nim patří zejména borovice Pinus brutia a Pinus nigra subsp. pallasiana, planika Arbutus andrachne, kapara Capparis spinosa, cist Cistus creticus, který zde provází i jeho parazit Cytinus ruber, drmek Vitex agnus-castus, motar Crithmum maritimum, orchidej Himantoglossum comperianum a další.
Krymsko-novorossijská provincie
Endemismus na druhové úrovni je dosti vysoký. V květeně je dále zastoupeno mnoho holarktických druhů, které sem pronikají ze sousedních provincií východoevropské a kavkazské. Zřejmý je také vliv euxinský, k němuž lze kromě buku Fagus ×taurica přičíst i hrachor Lathyrus digitatus, koulenku Globularia trichosantha a další.
Krymsko-novorossijská provincie
Na BOTANY.cz najdete například tyto původní druhy Krymsko-novorossijské provincie:

Sousedící floristické provincie:

Krymsko-novorossijská provincie
Fotografovali Naděžda Gutzerová a Vladimír Pukiš.