Zobrazit místo Ilyrsko-balkánská provincie na větší mapě

Tato cirkumboreální provincie se rozkládá na jihovýchod od Alp a zabírá – s výjimkou Slovinska a pobřeží Jaderského moře – téměř celý prostor bývalé Jugoslávie, téměř celou Albánii a Bulharsko, a dále horské oblasti v severním Řecku. Skoro celé území je vyplněno horskými systémy, které byly vyvrásněny při Alpské orogenezi, jsou geologicky velmi pestré a vytvářejí geomorfologicky velmi členitý prostor. Ačkoli bylo toto území ovlivněno dobami ledovými, členitý terén se stal v chladných obdobích útočištěm celé řady středoevropských druhů. I současné klima značně odvisí od geomorfologie, střídají se zde oceaničtější i kontinentálnější části.

llyrsko-balkánská provincie

Vegetace je – v závislosti na pestrých přírodních podmínkách – dosti pestrá. Najdeme zde různé typy listnatých a smíšených lesů, na jejichž skladbě se účastní opadavé duby (Quercus), buk (Fagus sylvatica), jedle (kromě Abies alba i Abies borisii-regis), v nejvyšších polohách smrk (Picea abies), a zejména na skalnatých terénech více druhů borovic (Pinus). V některých pohořích je dosaženo horní hranice lesa. Zvláštností jsou ostrůvky vegetace na hadcích.

llyrsko-balkánská provincie

Charakteristickým rysem květeny je druhová pestrost, která je dílem ovlivněna přítomností četných reliktů, a to i třetihorních. K nim patří řada zdejších dřevin, které mají často spojitost s východoasijskou nebo severoamerickou flórou, např. smrk Picea omorika, borovice rumelská (Pinus peuce), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) nebo zlatice Forsythia europaea. K starobylým reliktům tropické flóry patří zástupci čeledi podpětovitých (Gesneriaceae), k nimž patří endemiti z rodů Ramonda, Haberlea a Jankaea. Zdejší endemismus, zejména druhový, je na vysoké úrovni. Převládají prvky temperátní evropské květeny, ale zejména na západních a jižních okrajích je provincie ovlivněna flórou sousedních regionů Středozemí (např. jalovec Juniperus excelsa), na severovýchodě je v těsném kontaktu s Východoevropskou provincií.

llyrsko-balkánská provincie

Ochrana rostlin v některých zemích provincie:

Na BOTANY.cz květenu této provincie zastupují například:

O floristické poznání této provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

llyrsko-balkánská provincie

Fotografoval Mário Duchoň.