V Olomouckém kraji, 15 km severovýchodně od Šumperku, se nachází obec Loučná nad Desnou. Zámek, který se v obci nachází, je spolu s parkem evidovanou kulturní památkou.
Loučná nad Desnou
První písemná zmínka o obci je z roku 1494. Zámek nechal vystavět Přemek III. ze Žerotína v 17. století. O předchůdci dnešního parku – okrasné květinové zahradě s ovocným sadem – se dochovaly písemné zmínky z roku 1682. Z roku 1739 je zahrada popisována jako barokní zahrada se šesti čtvercovými plochami, které jsou lemované nízkým živým plotem. V polovině 19. století nechal zahradu přepracovat majitel hrabě Mitrovský do podoby okrasného parku. Do dnešní doby se zachovala jeho rozloha a v podstatě i základní podoba. Následující vlastníci, páni z rodu Kleinů, dotvořili vodní plochy, umělou jeskyni, kašnu, vysazovali zajímavé introdukované dřeviny a do skleníků exotické rostliny. Zámecký park byl i za posledních majitelů, šlechtické rodiny Kleinů, zpřístupněn veřejnosti a dokonce byly v parku rozmístěny informační tabulky o zajímavé flóře parku.
Loučná nad Desnou
V období po druhé světové válce celý park zpustl. Následnou devastací a stavebními zásahy nevhodného charakteru došlo ke znehodnocení původních architektonických a sochařských výzdob. V letech 2008 a 2009 prošel zámecký park rozsáhlou rekonstrukcí. Obnova spočívala zejména v opravě chodníků, výsadbě značného množství dřevin, květin a keřů, opravě kašen apod.
Loučná nad Desnou
Současná rozloha parku je 12,26 ha. Terén parku je členitý a má dvě výškové úrovně. Horní část má více cenných a zajímavých dřevin. Z našich původních dřevin lze v parku najít pěkné exempláře lip (Tilia cordata a Tilia platyphyllos), javorů (Acer campestre, A. pseudoplatanus, A. platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), buk lesní (Fagus sylvatica), jilm horský (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a dub letní (Quercus robur), z jehličnanů pak vzrostlé modříny (Larix decidua), jedli bělokorou (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), borovici lesní (Pinus sylvestris) a tis (Taxus baccata).
Loučná nad Desnou
Z dalších jehličnanů v parku roste mohutná borovice limba (Pinus cembra), borovice černá (Pinus nigra), borovice vejmutovka (Pinus strobus), jedle kavkazská (Abies nordmanniana), zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata), smrk pichlavý (Picea pungens), jedlovec kanadský (Tsuga canadensis), cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana).
Loučná nad Desnou
Sloupovité dřeviny zastupuje topol černý (Populus nigra ʻItalicaʼ) a dub letní (Quercus robur ʻFastigiataʼ). Převislé pak buk (Fagus sylvatica ʻPendulaʼ), jasan (Fraxinus excelsior ʻPendulaʼ) a vrba bílá (Salix alba ʻTristisʼ). V parku se také objevují kultivary červenolistých a stříhanolistých zástupců některých z výše uvedených dřevin. Za zmínku stojí např. atraktivní javor mléč (Acer platanoides ʻPalmatifidumʼ), který není příliš častý.
Loučná nad Desnou
Dále zde roste vícekmenný šácholan Soulangeův (Magnolia ×soulangeana), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a jírovec drobnokvětý (A. parviflora), křehovětvec žlutý (Cladrastis kentukea), kaštanovník jedlý (Castanea sativa) či nepříliš známý javor žumenolistý (Acer cissifolium) a další.
Loučná nad Desnou
Fotografováno dne 8. 8. 2015.