Poměrně mladé chráněné území ležící asi 4 km východně od centra Vsetína, na pravém údolním svahu potoka Červenka, bylo vyhlášeno 22. 2. 1999 (mapa). Na ploše 0,72 ha jsou zde v nadmořské výšce 490–520 m chráněny květnaté louky s bohatým výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, včetně vstavačovitých.
Louka pod Rančem
Na lokalitě převažují teplomilné a suchomilné trávníky. Bylo zjištěno, že na Louce roste 130 druhů cévnatých rostlin. Početná je především populace prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina), pcháče panonského (Cirsium pannonicum) a orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris). Z čeledi vstavačovitých lze pozorovat také vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), či vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. speciosa). Dále zde roste např. prvosenka jarní (Primula veris), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), jetel prostřední (Trifolium medium), jetel horský (Trifolium montanum), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), rozrazil lékařský (Veronica officinalis), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata) nebo tužebník obecný (Filipendula vulgaris).
V několika skupinách keřů převažuje líska obecná (Corylus avellana), habr obecný (Carpinus betulus), bez červený (Sambucus racemosa) a dub zimní (Quercus petraea), v jejich podrostu se daří okrotici dlouholisté (Cephlalanthera longifolia) a hlístníku hnízdáku (Neottia nidus-avis).
Za zmínku stojí, že díky bohaté květeně zde bylo pozorováno 21 druhů mravenců, 4 druhy čmeláků a 34 druhů denních motýlů.
Louka je pravidelně po částech kosena, je odstraňováno seno a náletové dřeviny. Protože je lokalita ze všech stran obklopena lesem, je velmi důležité vyhrabávání spadaného listí, které by bránilo v růstu teplomilné vegetaci.
Louka pod Rančem
Fotografováno dne 29. 5. 2012.