Národní přírodní památka Lužní potok se nachází v nejzápadnější části ČR, nedaleko od města Hranice (okres Cheb). Byla vyhlášena v roce 1989 k ochraně kriticky ohroženého sladkovodního mlže perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Tato škeble se vyznačuje dlouhým, složitým a snadno porušitelným vývojem od vajíčka k dospělci a jen zlomek vajíček se dočká naplnění. V dnešní přehnojené, zašpiněné a bezostyšně vysávané krajině pro ni není místo a přes usilovnou snahu ochranářů na obou stranách hranic stále nemáme vyhráno. Lužní potok totiž na části svého toku je potokem hraničním a záchranný program perlorodky je rozpracován spolu se sousedním Německem. Dalším zdejším významným obyvatelem je mihule potoční (Lampetra planeri).
Lužní potok
Jádro chráněného území tvoří potoční niva, rozsáhlé ochranné pásmo zahrnuje i přilehlé lesy, neboť k udržení perlorodky je nutné zachovat v dobrém stavu i pramennou oblast potoka a zamezit nežádoucím splachům. Potok je v dolní části toku přirozeně meandrující, hojně porostlý fytogeograficky významným rdestem rdesnolistým (Potamogeton polygonifolius), v horní části toku byl poškozen melioracemi.
Lužní potok
V nivě se nacházejí olšiny či vrbové křoviny, převažuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa). Na ně místy navazují tužebníková lada s obvyklými druhy jako jsou tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbovka chlupatá (Epilobium hirsutum), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), štírovník bažinný (Lotus uliginosus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), pcháč bahenní (Cirsium palustre), porosty vysokých ostřic, např. s ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), nebo vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata).
Lužní potok
Na vlhkých a rašelinných loukách rostou krvavec toten (Sanguisorba officinalis), děhel lesní (Angelica sylvestris), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), ostřice ježatá (Carex echinata) a prosová (C. panicea), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), mochna nátržník (Potentilla erecta), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), mochna bahenní (Potentilla palustris), významný je místně hojný výskyt čertkusu lučního (Succisa pratensis), na němž probíhá úživný žír housenek vzácného hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia).
Lužní potok
Přehlédnout nelze hojný výskyt pupečníku obecného (Hydrocotyle vulgaris). Na sušších místech roste např. vřes obecný (Calluna vulgaris) nebo brusinka (Vaccinium vitis-idaea). V krmné stružce zaujme nápadný zevar vzpřímený (Sparganium erectum). Jsou odtud uváděny některé další zajímavé druhy rostlin, např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vrba plazivá (Salix repens) nebo rdest alpský (Potamogeton alpinus).
Lužní potok
Fotografováno dne 31. 7. 2015.