Zobrazit místo Maskarénská provincie na větší mapě

K Maskarénám, jedné z floristických provincií Madagaskarské oblasti, náležejí ostrovy v Indickém oceánu: Réunion, Mauricius a Rodrigues.
Réunion
Jde o typické oceanické ostrovy, které se vynořily nad hladinu následkem sopečné činnosti v relativně nedávné geologické době; nejmladší Réunion, na němž je vulkanismus stále živý, je starý jen asi 5 milionů let. Zejména na ostrově Rodrigues, ale zčásti i na Mauriciu jsou také vyzdvižené sedimenty korálových vápenců. Klima je tropické, monzunové, s periodicitou přívalových dešťů, nezřídka s mimořádnými úhrny. Vyšší polohy se ovšem nacházejí v zóně kondenzace oblačnosti a projevují se zde i lokální vlivy geomorfologie.
Mauricius
V návětrných polohách ostrovů jsou typickou vegetací stálezelené deštné lesy, které přecházejí do nižších, bohatě strukturovaných horských lesů s četnými epifyty. V závětrných částech ostrovů byly palmové křoviny. V sušších polohách hor na Réunionu jsou porosty s dominantní kapinicí Acacia heterophylla, na ně navazují porosty vřesovců (Erica) a mohutných třezalek Hypericum lanceolatum, v nejvyšších polohách keříčková vegetace s Phylica nitida a Stoebe passerinoides.
Réunion
Flóra ostrovů je dosti bohatá, ale vesměs postrádá (např. ve srovnání se Seychelskou provincií) starší reliktní typy. Uvádí se zde asi 25 endemických rodů a 27 % endemických druhů. V květeně mají významný podíl anemochorní druhy orchidejí (Orchidaceae) a rovněž anemochorní kapradiny, mezi nimi mají významné zastoupení blánatcovité (Hymenophyllaceae), které indikují vysokou oceanitu klimatu. Flóra má nejbližší vztahy k Madagaskaru a zprostředkovaně přes něj k jihovýchodní Asii, větší diverzitu mají např. pandány (Pandanus) a rod Dombeya (Malvaceae). Přesto zde najdeme některé zvláštnosti, jako je např. monotypický endemický rod Forgesia (Escalloniaceae), který má nejbližší vztahy snad s Neotropis. Některé prvky mají souvislost s květenou východoafrického vysokohoří, např. Agarista salicifolia, nebo jižní Afriky (Capensis), např. druhy rodu Helichrysum.
Madagaskar
Dílčí články o provincii:

Réunion
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují následující rostliny:

O botanické poznání provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Réunion
Fotografovali Alena Vydrová, Vít Grulich a Jindřiška Vančurová.