Přibližně 20 kilometrů jihovýchodně od Prahy se na levém břehu Sázavy zvedají svahy dvou Medníků – Velkého a Malého. Na severovýchodním a východním svahu Malého Medníku byla již v roce 1933 vyhlášeno zvláště chráněné území, nynější národní přírodní památka Medník.
Medník
Předmětem ochrany jsou habrové doubravy a bučiny s výskytem kriticky ohrožené liliovité rostliny kandíku psího zubu (Erythronium dens-canis) na severní hranici jeho areálu.
Od roku 1965 vede územím známá naučná stezka. V jakémkoli ročním období nádherná a nenáročná vycházka začíná u mostu v blízké obci Pikovice. Samotné území leží v katastru obce Hradišťko, která se stala roku 1638 majetkem kláštera řádu premonstrátů na Strahově. To souvisí s dosud uspokojivě nevyřešenou otázkou původnosti kandíku. Jedna z hypotéz je totiž vysazení druhu mnichy strahovského kláštera. Naproti tomu charakter lokality připomíná podmínky i druhovou skladbu hlavního areálu druhu.
Medník

Medník

Kandík zde roste především v části území V jámách, které při procházce rozhodně nepřehlédnete. V dávných dobách se zde těžilo zlato, název V jámách je proto víc, než přiléhavý. Jeho populace podle odhadů čítá zhruba 5700 jedinců. Před několika lety však začal značně ubývat, proto se přistoupilo k prosvětlení některých lesních okrajů s bohatším výskytem a populace začala opět růst.
Druhové složení lesního podrostu odpovídá středoevropskému opadavému lesu. Na jaře zde tvoří modré koberce jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), místy se vyskytují porosty kopytníku evropského (Asarum europaeum), k jehož zvláštním květům se musíte probojovat přes ulehlé opadané listí. Rostou zde i kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), hrachor jarní (Lathyrus vernus), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum) nebo plicník tmavý (Pulmonaria obscura). Místy souvislé porosty tvoří bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Zajímavý je výskyt ostřice chlupaté (Carex pilosa) na své izolované lokalitě svého jinak submediteránního rozšíření, která doprovází kandík i na jeho slovenské lokalitě.
Medník
Fotografováno ve dnech 17. 3. a 23. 9. 2007.