Přímo uprostřed přírodního parku Džbán v okrese Rakovník (již téměř na hranici s okresem Kladno) bylo v roce 1988 vyhlášeno chráněné území k ochraně zajímavých teplomilných společenstev slínovcovitých, tzv. bílých strání. Tvoří je jižně exponovaný strmý svah východně od obce Milý v délce asi 700 m, v nadmořské výšce mezi 380–450 m n. m.
Milská stráň
Už od minulosti bylo území hojně využívané člověkem, i když převážně extenzivně: udržovaly se zde ovocné sady, v níže položených partiích se pěstovaly zemědělské plodiny, území bylo pravděpodobně vypásáno. Je zde i zřejmý vliv těžby opuk.
Milská stráň
Díky všem těmto okolnostem se na Milské stráni vytvořila společenstva teplomilných křovin a travnatých ploch s výskytem dřínu (Cornus mas), převládající svídou krvavou (Cornus sanguinea), hlohy (Crataegus sp.) nebo dříšťálem obecným (Berberis vulgaris). Na části území vystupují opukové skalní stěny, horní partie jsou tvořeny opukovou sutí.
Milská stráň
Z významných teplomilných druhů lze jmenovat hvězdnici chlumní (Aster amellus), hořeček brvitý (Gentianella ciliata), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum), plamének přímý (Clematis recta) a vstavač nachový (Orchis purpurea), který zde roste v údajně největší populaci v ČR.