Přírodní památka Modřanská rokle se nachází na rozsáhlém území mezi pražskými městskými částmi Písnice, Kamýk a Modřany, v údolí Libušského potoka. Svým rozsahem představuje významné rekreační zázemí pro obyvatele okolních sídlišť. Jako chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ploše téměř 125 hektarů. Důvodem vyhlášení byl erozní zářez Libušského potoka s geologickým profilem v proterozoiku a ordoviku a s výchozem proterozoických slepenců, přirozená údolní potoční niva a krajinářsky významný celek.
Modřany
Charakter dnešní vegetace je značně odlišný od vegetace v dřívějších dobách. Většina svahů i údolní niva byly využívány jako pastviny – ještě na počátku 20. století byla Modřanská rokle víceméně bezlesá a na skalách na jejím jižně orientovaném svahu rostly některé významné xerotermní rostliny. Dodnes se vyskytuje na některých nepatrných ploškách na jižních svazích vzácná teplomilná květena, např. křivatec český (Gagea bohemica), hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), kterou doplňují některé běžnější druhy suchých trávníků, např. rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys) a další. Na opačném svahu rokle v malém opuštěném lůmku roste nejvzácnější zdejší rostlina, reliktní řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea).
Modřany
Větší část rokle dnes pokrývá lesní porost. Na jižních svazích se ve větším množství vysazoval akát (Robinia pseudacacia), který stále tvoří podstatnou složku lesa. Bylinné patro v takových porostech je velmi chudé a obohacené o druhy vyžadující větší množství dusíku v půdě.
Modřany
Severní svahy byly postiženy výsadbou smrku obecného (Picea abies), jehož porosty zde příliš neprosperují, podél potoka byly vysázeny olše (Alnus glutinosa), vrby (Salix sp. div.) a topoly (Populus sp.). Na dně údolí vznikl druhotný porost ptačincové olšiny s poměrně bohatým bylinným patrem a s druhotným výskytem kakostu hnědočerveného (Geranium phaeum). Na jednom místě zde dosud roste vzácná přeslička zimní (Equisetum hyemale)
Modřany
Objevují se také některé druhy skalních výchozů (svaz Hyperico perforati-Scleranthion perennis) rostoucích na kyselých, živinami chudých, mělkých a kamenitých půdách, jako je diagnostický druh těchto společenstev chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), ale i charakteristický zástupce skalní vegetace (svazu Alysso-Festucion pallentis) kostřava sivá (Festuca pallens) a sleziník severní (Asplenium septentrionale).
Modřany

Seznam vybraných druhů nalezených v přírodní památce Modřanská rokle:
Allium oleraceum – česnek planý
Allium vineale – česnek viničný
Alnus glutinosa – olše lepkavá
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený
Asplenium septentrionale – sleziník severní
Athyrium filix-femina – papratka samičí
Cardaminopsis petraea – řeřišničník skalní
Centaurea stoebe – chrpa latnatá
Chrysosplenium alternifolium – mokrýš střídavolistý
Corylus avellana – líska obecná
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný
Dianthus carthusianorum – hvozdík kartouzek
Dianthus gratianopolitanus – hvozdík sivý
Dryopteris dilatata – kapraď rozložená
Dryopteris filix-mas – kapraď samec
Echium vulgare – hadinec obecný
Equisetum hyemale – přeslička zimní
Eryngium campestre – máčka ladní
Erysimum crepidifolium – trýzel škardolistý
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka
Festuca pallens – kostřava sivá
Festuca rupicola – kostřava žlábkatá
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Gagea bohemica – křivatec český
Gagea lutea – křivatec žlutý
Gagea villosa – křivatec rolní
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá
Larix decidua – modřín opadavý
Picea abies – smrk ztepilý
Pinus sylvestris – borovice lesní
Poa nemoralis – lipnice hajní
Polypodium vulgare – osladič obecný
Prunus mahaleb – mahalebka obecná
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Ribes uva-crispa – srstka angrešt
Sambucus nigra – bez černý
Scleranthus perennis – chmerek vytrvalý
Sedum album – rozchodník bílý
Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý
Stellaria neglecta – ptačinec přehlížený
Teucrium chamaedrys – ožanka kalamandra
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Verbascum densiflorum – divizna velkokvětá
Verbascum lychnitis – divizna knotovkovitá

Modřany
Fotografováno dne 24. 6. 2008.

Magistrát hl. m. Prahy

Projekt Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy je realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.