Uprostřed Slavkovského lesa, na jih od Pramenů (okres Cheb), se nachází významná přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1995 na ploše 40 ha, sloužící k ochraně podmáčených, rašelinných a slatinných luk a pramenišť s výskytem zvláště chráněných druhů a též k ochraně suchých vývěrů kysličníku uhličitého neboli mofet. Kromě lučních porostů a pramenišť zde můžeme spatřit několik rybníčků a skupinky dřevin, stromů i keřů, převážně smrku a vrb.
Mokřady pod Vlčkem
Louky jsou opravdu bohaté, hostí řadu běžných druhů, jako jsou pcháč bahenní (Cirsium palustre), rdesno hadí kořen (Bistorta major), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), ostřice prosová (C. panicea), ostřice zobánkatá (C. rostrata), ostřice šedavá (C. canescens), pryskyřník prudký (Ranunculus acris), mochna nátržník (Potentilla erecta), mochna bahenní (P. palustris), škarda bahenní (Crepis paludosa), škarda měkká čertkusolistá (C. mollis subsp. hieracioides), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kuklík potoční (Geum rivale), sítina niťovitá (Juncus filiformis), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), starček potoční (Tephroseris crispa), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), vlochyně (Vaccinium uliginosum), smilka tuhá (Nardus stricta).
Mokřady pod Vlčkem
Ze vzácnějších druhů můžeme jmenovat klikvu bahenní (Oxycoccus palustris), ostřici stinnou (Carex umbrosa), jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), vachtu trojlistou (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), na smilkových loukách všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a hojnou prhu chlumní (Arnica montana). Z nedaleké přírodní rezervace Vlček, chránící typickou hadcovou květenu, sem proniká rožec kuřičkolistý (Cerastium alsinifolium).
Mokřady pod Vlčkem
Asi nejcennější je slatiniště ve východní části s řadou významných druhů, zvláště z čeledi šáchorovitých. Z těch vzácnějších zde najdeme ostřici odchylnou (Carex appropinquata), ostřici přioblou (C. diandra), ostřici dvoudomou (C. dioica), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), bahničku chudokvětou (Eleocharis quinqueflora). Přehlédnout nelze rákos (Phragmites australis), za květu také prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii) nebo statné jedince všivce bahenního (Pedicularis palustris). Naopak zdejší masožravky už tak nápadné nejsou, s jistotou zde roste rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) i tučnice obecná (Pinguicula vulgaris). Ještě přehlédnutelnější je také vzácná bařička bahenní (Triglochin palustris).
Mokřady pod Vlčkem
Uváděných zajímavých druhů rostlin je více, zmínit můžeme hvozdík lesní (Dianthus sylvaticus), hvozdík pyšný (D. superbus), korálici trojklanou (Corallorhiza trifida), kruštík bahenní (Epipactis palustris) nebo toliji bahenní (Parnassia palustris). Traduje se, že se zde nacházejí tokaniště vzácného tetřívka. Za pozornost samozřejmě stojí již zmíněná nedaleká přírodní rezervace Vlček, přes kterou navíc prochází modrá turistická značka.
Mokřady pod Vlčkem
Fotografoval Jiří Cibulka, dne 23. 6. 2014.