Při jižním okraji města Nové Strašecí v oblouku železniční trati u silnice Nové Strašecí–Rakovník můžete nalézt přírodní památku Na Novém rybníce. Její součástí je Novostrašecký rybník a přilehlé podmáčené louky a olšiny v údolní nivě potoka Klíčava (okres Rakovník).
Na Novém rybníce
Novostrašecký rybník je jenom jedním z kaskády rybníků v nivě potoka, dále na jihovýchod je to Nový rybník (intenzivně rybářsky využívaný) a Podhorní rybník (součástí přírodní rezervace Podhůrka).
Největší plochu chráněného území zabírá samotná vodní plocha rybníka, která je místy pokrytá okřehkem menším (Lemna minor). Břehy rybníka lemují porosty rákosu (Phragmites australis) a orobince širolistého (Typha latifolia).
TyphaCarex
EriophorumDactylorhiza
Nesrovnatelně zajímavější jsou vlhké luční porosty při severním okraji rybníka. Ty mají charakter rašelinné louky s početným zastoupením vzácné ostřice Davallovy (Carex davalliana) doprovázené suchopýrem širolistým (Eriophorum latifolium), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata) a vzácně i prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) s dalšími běžnějšímu druhy jako je pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), přeslička bahenní (Equisetum palustre), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi). Roste zde i charakteristický zástupce vlhkých luk – bezkolenec modrý (Molinia caerulea).
Na Novém rybníce
Luční porost dále přechází do podrostu olšiny s výskytem škardy bahenní (Crepis paludosa), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica). Na podzim zde krásně rozkvétají květy ocúnu jesenního (Colchicum autumnale). Nejcennější je zde ale výskyt upolínu nejvyššího (Trollius altissimus). V olšině a na přilehlých vlhkých loukách probíhá v rámci péče o území každoročně kosení travinných porostů (stav k roku 2005).

Fotografováno dne 24. 6. 2005.