Tachtadžjan

Velmi svérázná oblast pokrývá území jižní Venezuely a nemnoho přesahuje do pohraničních částí Guyany, Brazílie a Kolumbie. Geologicky je tvořena velmi starými vyvřelými granitoidními horninami starohorního původu, na kterých byly asi před 1 bilionem let uloženy velmi tvrdé křemence, odolné vůči erozi. Tyto masivy jsou na řadě míst (celkem 115) vypreparovány z měkčích okolních hornin v podobě stolových hor (tepui). Panuje zde horké klima, níže celoročně humidní, ve středních nadmořských výškách se suchou periodou; vrcholky hor jsou opět velmi humidní, ovlivňované kolísáním teploty v průběhu dne a noci, mlhami a prakticky každodenními bouřkami.
Nižší polohy jsou pokryty deštnými až mlžnými a místy i rašelinnými lesy s bohatou druhovou skladbou. Na místech s periodou sucha jsou otevřenější křovinaté formace. Specifická je vegetace na vrcholcích stolových hor: velmi tvrdý substrát neuvolňuje prakticky žádné živiny, úživnosti prostředí nepřispívají ani vysoké srážkové úhrny. Vyvinula se zde zvláštní vegetace, v níž jsou početné byliny s růžicovitě uspořádanými listy a rašeliniště s nápadným zastoupením masožravých rostlin, zejména z rodů Heliamphora a Utricularia. Květena je velmi bohatá, zahrnuje asi 8000 druhů, z nichž je asi polovina endemická. Endemismus byl zjištěn dokonce i na úrovni čeledí (jsou zde 3). Každou ze stolových hor lze charakterizovat dlouhým výčtem endemitů, zejména z čeledi Bromeliaceae. V druhové skladbě je mnoho starobylých prvků: např. zde roste jediný neotropický zástupce čeledi Dipterocarpaceae (Pakaraimaea dipterocarpaceae), vztahy s jihovýchodní Asií dokumentuje např. dosti početné zastoupení čeledi Rapateaceae.
Oblast zahrnuje jedinou provincii stejného jména.

Podpis

Guyana
Na webu BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):