Tachtadžjan

Přírodní podmínky oblasti Skalistých hor předurčuje zejména poloha na západě severoamerického kontinentu. Najdeme zde velmi pestrou geologii a rovněž tak pestré klima, které osciluje od vysoce oceanického území podél pobřeží Pacifiku až po polopouštní podmínky v kotlinách mezi horskými hřbety ve vnitrozemí. Území prodělalo svérázný vývoj v průběhu kvartéru, kdy sice bylo postiženo zaledněním, ale pásmová pohoří umožnila migrace, takže zde zůstala – ve srovnání např. s Evropou – mnohem reliktnější flóra.
V lesní vegetaci převažují jehličnany nad listnáči, které nabývají vyššího podílu teprve na jihu oblasti, ovšem druhová skladba zdejších jehličnatých lesů je ve srovnání s Evropou mnohem pestřejší. S menším množstvím srážek lokálně lesy ustupují stepím a místy i polopouštním křovitým formacím se zastoupením kaktusů. Velký význam mají i rašeliniště a vegetační typy nad horní hranicí lesa.
Ve flóře najdeme i velmi starobylé prvky na úrovni endemických rodů (např. Sequoia), nápadný je vztah s květenou východní Asie, zejména Japonska. K dosti velkému prolínání v členitém území dochází především s Madreánskou oblastí, naproti tomu hranice s Atlanticko-severoamerickou oblastí na východě jsou poměrně ostré, protože na úpatí hor končí step (prérie), oddělující v této oblasti vlhčí zalesněná území. Není se tedy co divit, že dřeviny západu a východu Severní Ameriky jsou téměř úplně odlišné.
Skalisté hory
Oblast Skalistých hor zahrnuje tyto dvě floristické provincie:

Yellowstone
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):

Yellowstone