Adolf Oborny se narodil dne 17. června 1840 v Bošovicích (pravděpodobně), zemřel 28. dubna 1924 ve Znojmě. Moravský botanik, patří k prvním autorům, kteří vytvořili samostatnou květenu Moravy a rakouského Slezska.

Studoval v Brně na technice, v roce 1870 složil učitelskou zkoušku a od roku 1871 byl profesorem reálky ve Znojmě, od roku 1899 ředitelem reálky v Lipníku nad Bečvou. Na penzi se vrátil zpět do Znojma.
Prvou květenou Moravy a Slezska je Rohrerova a Mayerova práce Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements, oder, Systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. öster. Antheile Schlesiens wildwachsenden bis jetzt entdeckten phaenerogamen Pflanzen z roku 1835, Obornyho práce je však prvním skutečně kritickým dílem, obsahuje kolem 1700 druhů.
Jeho Flora von Mähren und österr. Schlesien enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und häufig angebauten Gefässpflanzen vycházela v časopise Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn v letech 1883–1886. Tento časopis vydával německý přírodovědný spolek Naturforschender Verein in Brünn, který byl založen 21. prosince 1861 a kromě vydávání vlastního časopisu pořádal také pravidelné přednášky a exkurze, shromažďoval rozsáhlou knihovnu a herbářové sbírky a v roce 1903 dokonce podnítil založení Městské botanické zahrady v Brně.
Obornyho česky píšící kolega E. Formánek o něm ve své Květeně Moravy z roku 1887 velmi uznale napsal, že Oborny byl nad jiné vynikající badatel a znatel květeny moravskoslezské, podjal se s vzácnou obětivostí a vytrvalostí nesnadné práce sestaviti květenu moravskoslezskou a přispěl svými kritickými studiemi k objasnění a uklizení četných nesprávností a k objevení mnohých, až posud na Moravě buď neznámých, buď nerozlišených a vzácných druhů (například Asplenium adulterinum, Dianthus gratianopolitanus, Polystichum aculeatum aj.).
Ve Verhandlungen také publikoval své další práce, jako Floristiche Notitzen aus der Umgebung von Znaim (1874), Zur Flora von Mähren (1875), Berichte über die floristische Durchforschung von Oesterreich-Ungarn (1890), Beiträge zur Kenntnis der Gattung Potentilla aus Mähren und österr. Schlesien (1900), Beiträge zur Hieracium-Flora des oberen Murtales in Steiermark und Salzburg (1904), Die Hieracien aus Mähren und österr. Schlesien (1905) a jiné. Napsal také květenu Znojemska Flora des Znaimer Kreises (1879). Hlavní oblastí Obornyho floristických cest bylo Podyjí, poznal také okolí Brna, navštívil ale i Bzenecko, Slezsko, Jeseníky a Karpaty.

V botanické literatuře je jeho jméno uváděno ve formě OBORNY, v IPNI figuruje v 37 záznamech, např. u Hieracium zahnii, Mentha braunii, Rhinanthus serotinus, Rosa osmoidea aj. Několik taxonů nese i jeho druhové jméno, např. Aconitum obornyanum Soó, Hieracium obornyanum Nägeli et Peter, Phyteuma obornyanum Hayek, Rosa obornyana Heinr. Braun, Rubus obornyanus Halácsy.
Hardegg