Pavlovské vrchy patří k tomu nejkrásnějšímu, co naše země může ukázat. Je to kraj vinohradů a úrodných polí, ale i strmých skal, stepních strání, dubových hájů a lužních lesů. Země stokrát rozbrázděná pluhy, prohnětená podrážkami bot vinařů, prolitá lidským potem tak, jako málokterá jiná. Ale přesto téměř panenská a nádherná. Člověk byl tady doma od nepaměti, vždyť kdo by neznal třeba slavnou Venuši z Dolních Věstonic. Avšak i tak si tato krajina dokázala zachovat svou velmi charakteristickou podobu, kterou jen těžko najdete jinde.
Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy se nacházejí v nejjižnější části Moravy, v bezprostřední blízkosti rakouských hranic, poblíž města Mikulova (v okrese Břeclav). Floristicky je tato oblast nejbohatším regionem u nás, traduje se, že se zde vyskytuje takřka čtvrtina všech rostlinných druhů přirozeně se vyskytujících na území ČR. A proto také zde byla na rozloze 83 kilometrů čtverečních vyhlášena chráněná krajinná oblast s názvem Pálava. Podívejme se na nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů, navštivme věhlasný pálavský Děvín (554 m n. m.).
Pavlovské vrchy
Celé Pavlovské kopce jsou budovány především tvrdými jurskými vápenci, bělostné děvínské vápencové bradlo ční vysoko nad okolní krajinou. Na vrcholu Děvína se zvedá vysílač, severně od něj se rozkládají trosky středověkého hradu Děvičky (Dívčí hrady). Pokud půjdeme od vrcholu na jih, dorazíme k výraznému skalnímu masivu, kterému se říká Soutěsky. Květena tohoto kopce je skutečně bohatá, na Děvíně najdeme subpanonské stepní trávníky, skalní vegetaci, ale i panonské dubohabřiny, suťové lesy a teplomilné doubravy.
Pavlovské vrchy
Pro děvínský začátek jara je příznačný kvetoucí les. Jen co odkvetou na úpatí hory poslední sněženky (Galanthus nivalis), hned přeberou jejich pochodeň dymnivky (Corydalis cava, Corydalis pumila), křivatce (Gagea lutea), sasanky (Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides), plicníky (Pulmonaria officinalis), jaterníky (Hepatica nobilis) a vše statnými zelenými listy zarámují árony (Arum cylindraceum). I když tato jarní pohádka nemá dlouhého trvání, dokáže se zapsat do průběhu pálavského roku zcela nesmazatelně. Ale ani později nezůstanou zdejší lesy bez květinové okrasy. Začínají vykvétat bohaté porosty oměje vlčího moru (Aconitum lycoctonum), květy rozevírá i lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum).
Pavlovské vrchy
Stromové patro zde tvoří dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), jeřáb břek (Sorbus torminalis), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a bohužel i invazivní trnovník akát (Robinia pseudacacia). Z keřů tady najdeme dřín obecný (Cornus mas), svídou krvavou (Cornus sanguinea), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).
Pavlovské vrchy
Vyšší polohy Děvína se na jaře pokrývají zlatými koberci kvetoucí mochny (Potentilla arenaria), tařinky a tařice (Alyssum montanum, Aurinia saxatilis), barevně jim kontrastují početné kosatce nízké (Iris pumila) a ke květnaté erupci se chystají ke skalám přitisknuté trsy písečnice velkokvěté (Arenaria grandiflora), která se na Pavlovských vrších objevuje na nejsevernější hranici svého rozšíření. Nemožno pochopitelně ani zapomenout na hlaváčky jarní (Adonis vernalis), které naplňují svým světlem okolní stráně ve větších skupinách.
Pavlovské vrchy
Na strmých srázech je patrný jarem nadzvedávající se hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), velmi vzácný druh, který je nezřídka označován jako zdejší endemit (hvozdík Lumnitzerův pálavský – Dianthus lumnitzeri subsp. palaviensis), postřehneme rozety lomikamene vždyživého (Saxifraga paniculata) i netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera). Ve škvírách skal se ukazují květy ohrožené ožanky chlumní (Teucrium montanum) a kuřičky štětinkaté (Minuartia setacea). Nedaleko od vlastního vrcholu Děvína vystrkují špičky trsy hořce křížového (Gentiana cruciata), zvedá se i krásná večernice smutná (Hesperis tristis).
Pavlovské vrchy
Na výslunných stráních a skalách se koncem jara ve velkém rozvoní chrpa chlumní (Centaurea triumfettii) a chrpa čekánek (Centaurea scabiosa), šalvěj luční (Salvia pratensis), máčka ladní (Eryngium campestre). Louky se vlní osinami kavylů (např. Stipa pennata) a barevný kontrast k nim dotvářejí nizoučké rozchodníky (Sedum acre, Sedum album), statné náprstníky (Digitalis grandiflora), řebříčky (Achillea) a slézy (Malva sp.).
Pavlovské vrchy
Do krásy se rozevřel i kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), modřenec chocholatý (Muscari comosum), stejně tak i jeho vzácnější příbuzný modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum) a len tenkolistý (Linum tenuifolium). Vykvétá i česnek žlutý (Allium flavum), bílojetel něměcký (Dorycnium germanicum) a lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia). V doubravách na jižním úpatí Děvína zavoní třemdava bílá (Dictamnus albus), kakost krvavý (Geranium sanguineum) i tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria).
Pavlovské vrchy
Krása Pavlovských vrchů přitáhne každoročně statisíce turistů. Je nezbytné, abychom se všichni snažili tuto unikátní oblast udržet v jejím relativně uspokojivém současném stavu i nadále. Tohle národní rodinné stříbro si naši ohleduplnost a lásku rozhodně zaslouží.

Některé další rostliny vyskytující se v oblasti Děvína:

Acer campestre – javor babyka
Achillea collina – řebříček chlumní
Achillea pannonica – řebříček panonský
Aconitum lycoctonum – oměj vlčí mor
Adonis aestivalis – hlaváček letní
Adonis vernalis – hlaváček jarní
Adoxa moschatellina – pižmovka mošusová
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha
Agrimonia eupatoria – řepík lékařský
Ajuga genevensis – zběhovec lesní
Ajuga reptans – zběhovec plazivý
Alliaria petiolata – česnáček lékařský
Alyssum alyssoides – tařice kališní
Alyssum montantum – tařice horská
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá
Anemone sylvestris – sasanka lesní
Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Arenaria grandiflora – písečnice velkokvětá
Arenaria serpyllifolia – písečnice douškolistá
Artemisia campestris – pelyněk ladní
Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl
Arum cylindraceum – árón východní
Asplenium ruta-muraria – sleziník routička
Asplenium trichomanes – sleziník červený
Aster amellus – hvězdnice chlumní
Astragalus onobrychis – kozinec vičencovitý
Aurinia saxatilis subsp. arduini – tařice skalní Arduinova
Betonica officinalis – bukvice lékařská
Biscutella laevigata subsp. varia – dvojštítek hladkoplodý proměnlivý
Buglossoides purpurocaerulea – kamejka modronachová
Bupleurum falcatum – prorostlík srpovitý
Campanula glomerata – zvonek klubkatý
Campanula persicifolia – zvonek broskvolistý
Campanula rapunculoides – zvonek řepkovitý
Campanula sibirica – zvonek sibiřský
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Carduus nutans – bodlák nicí
Carex michelii – ostřice Micheliova
Carlina acaulis – pupava bezlodyžná
Carpinus betulus – habr obecný
Centaurea scabiosa – chrpa čekánek
Centaurea triumfettii subsp. axillaris – chrpa chlumní
Chamaecytisus ratisbonensis – čilimník řezenský
Chamaecytisus virescens – čilimník zelenavý
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Clematis vitalba – plamének plotní
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Convolvulus arvensis – svlačec rolní
Cornus mas – dřín jarní
Cornus sanguinea – svída krvavá
Corydalis cava – dymnivka dutá
Corydalis pumila – dymnivka nízká
Cynoglossum officinale – užanka lékařská
Cytisus procumbens – čilimník poléhavý
Dentaria bulbifera – kyčelnice cibulkonosná
Dianthus lumnitzeri – hvozdík Lumnitzerův
Dianthus pontederae – hvozdík Pontederův
Dictamnus albus – třemdava bílá
Digitalis grandiflora – náprstník velkokvětý
Echinops sphaerocephalus – bělotrn kulatohlavý
Echium vulgare – hadinec obecný
Epipactis helleborine – kruštík širolistý
Eryngium campestre – máčka ladní
Euonymus verrucosa – brslen bradavičnatý
Euphorbia cyparissias – pryšec chvojka
Euphorbia epithymoides – pryšec mnohobarvý
Ficaria calthifolia – orsej blatoucholistý
Filipendula vulgaris – tužebník obecný
Fragaria vesca – jahodník obecný
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Gagea lutea – křivatec žlutý
Gagea minima – křivatec nejmenší
Galanthus nivalis – sněženka podsněžník
Galatella linosyris – hvězdnice zlatovlásek
Galium verum – svízel syřišťový
Gentiana cruciata – hořec křížatý
Geranium sanguineum – kakost krvavý
Globularia bisnagarica – koulenka prodloužená
Hepatica nobilis – jaterník podléška
Hesperis tristis – večernice smutná
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček
Inula ensifolia – oman mečolistý
Iris pumila – kosatec nízký
Isopyrum thalictroides – zapalice žluťuchovitá
Jovibarba globifera – netřesk výběžkatý
Lathyrus vernus – hrachor jarní
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Lilium martagon – lilie zlatohlavá
Linaria genistifolia – lnice kručinkolistá
Linum tenuifolium – len tenkolistý
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý
Melampyrum pratense – černýš luční
Melittis melissophyllum – medovník meduňkolistý
Mercurialis perennis – bažanka vytrvalá
Minuartia setacea – kuřička štětinkatá
Muscari comosum – modřenec chocholatý
Muscari tenuiflorum – modřenec tenkokvětý
Opuntia sp. – nopál
Origanum vulgare – dobromysl obecná
Ornithogalum kochii – snědek Kochův
Orobanche alba – záraza bílá
Papaver maculosum subsp. austromoravicum – mák bělokvětý jihomoravský
Phlomis tuberosa – sápa hlíznatá
Pinus sylvestris – borovice lesní
Poa annua – lipnice roční
Potentilla arenaria – mochna písečná
Primula veris – prvosenka jarní
Prunus spinosa – trnka obecná
Pulmonaria officinalis – plicník lékařský
Pulsatilla grandis – koniklec velkokvětý
Quercus petraea – dub zimní
Reseda lutea – rýt žlutý
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Rosa spinosissima – růže bedrníkolistá
Salvia nemorosa – šalvěj hajní
Salvia pratensis – šalvěj luční
Salvia verticillata – šalvěj přeslenitá
Saxifraga paniculata – lomikámen vždyživý
Sedum acre – rozchodník ostrý
Sedum album – rozchodník bílý
Sesleria caerulea – pěchava vápnomilná
Silene nutans – silenka nicí
Silene otites – silenka ušnice
Sorbus torminalis – jeřáb břek
Stachys recta – čistec přímý
Staphylea pinnata – klokoč zpeřený
Stipa capillata – kavyl vláskovitý
Stipa pennata – kavyl Ivanův
Taraxacum sect. Ruderalia – pampelišky smetánky
Tephroseris integrifolia – starček celolistý
Teucrium montanum – ožanka horská
Tilia cordata – lípa malolistá
Thymus praecox – mateřídouška časná
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Verbascum lychnitis – divizna knotovitá
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská
Viola odorata – violka vonná
Viola reichenbachiana – violka lesní
Viola tricolor – violka trojbarevná
Pavlovské vrchy