Mezi Českou Lípou a obcí Zahrádky vyhloubil Robečský potok v pískovcovém skalním masivu kaňonovité údolí, dnes nazývané Peklo. Skalní stěny a potoční niva jsou od r. 1967 chráněným územím, známým především bohatým výskytem bledule jarní (Leucojum vernum). Přírodní památka Peklo má plochu 59 ha a nadmořskou výšku 247–303 m.
Peklo
Údolí je vytvořeno v druhohorních kvádrových pískovcích. Pískovcové skály tvoří místy ještě svislé stěny. Návštěvník uvidí i úzké rokle, převisy, jeskyně, na pískovcových stěnách jsou vidět železité inkrustace, voštiny a pseudoškarpy.
Peklo
Strmé svahy jsou porostlé převážně suťovými javořinami s lípou malolistou (Tilia cordata), na hranách kaňonu rostou reliktní bory. Na dně úzkého údolí se na potočních sedimentech vyvinula typická lužní společenstva. Začátkem jara tu rozkvétají tisíce chráněných bledulí jarních (Leucojum vernum), bohaté trsy blatouchu bahenního (Caltha palustris) a prvosenky vyšší (Primula elatior). Méně nápadné jsou mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) a vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium). Později rozkvete kosatec žlutý (Iris pseudacorus), árón plamatý (Arum maculatum), ďáblík bahenní (Calla palustris), stulík žlutý (Nuphar lutea), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) a další vlhkomilné druhy. Setkáme se třeba s kuklíkem potočním (Geum rivale), pstročkem dvoulistým (Maianthemum bifolium), konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), sedmikvítkem evropským (Trientalis europaea), zběhovcem plazivým (Ajuga reptans), kozlíkem lékařským (Valeriana officinalis), pryšcem sladkým (Euphorbia dulcis).
Peklo
Na zdejších pískovcích roste i kapradina zařazená do seznamu kriticky ohrožených druhů – vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Je to evropsko-makaronéský endemit, ve střední Evropě roste pouze ve formě drobného vláknitého gametofytu připomínajícího jemný mech. Jeho kolonie porůstají holý pískovec v tmavých a vlhkých jeskyních, roste také pod převisy skal, ve štěrbinách a voštinách, kde zpravidla nemá konkurenci dalších druhů rostlin.
Peklo
NPP Peklo je také významným hnízdištěm ptáků, je pozoruhodné i výskytem mnoha druhů hmyzu, plžů a mlžů.
Údolím prochází naučná stezka Peklo v délce 4 km, částečně po povalových chodnících.
Peklo
Některé druhy rostlin PP Peklo:
Ajuga reptans – zběhovec plazivý
Arum maculatum – árón plamatý
Calla palustris – ďáblík bahenní
Caltha palustris – blatouch bahenní
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Euphorbia dulcis – pryšec sladký
Geum rivale – kuklík potoční
Chrysosplenium alternifolium – mokrýš střídavolistý
Chrysosplenium oppositifolium – mokrýš vstřícnolistý
Iris pseudacorus – kosatec žlutý
Leucojum vernum – bledule jarní
Maianthemum bifolium – pstroček dvoulistý
Nuphar lutea – stulík žlutý
Polygonatum verticillatum – kokořík přeslenitý
Primula elatior – prvosenka vyšší
Tilia cordata – lípa malolistá
Trientalis europaea – sedmikvítek evropský
Trichomanes speciosum – vláskatec tajemný
Valeriana officinalis – kozlík lékařský
Peklo
Fotografovali Věra Svobodová (24. 3. 2008) a Karel Hladiš (5. 5. 2007).