Čeleď: Pinaceae Lindl. – borovicovité
Systematické zařazení: Pinus L., podrod Strobus (D. Don) Lemmon, sekce Quinquefoliae Duhamel, podsekce Strobus Loudon, série Dalatenses Businský
Pinus dalatensis
Rozšíření: Pinus dalatensis je jedinou pravou pětijehličnou borovicí (sekce Quinquefoliae) vyskytující se v jižním Vietnamu a přilehlé části Laosu na jih od 17° 30’ sev. š. Současně je nejjižněji zasahujícím druhem podrodu Strobus na světě, přičemž tento rekord představuje její izolovaná zbytková populace na východním okraji města Dalat na 11° 56’ sev. š. Druh má dvě oblasti rozšíření: jižní (s maximálním rozsahem přes 50 km, příslušící nominátnímu poddruhu) na tzv. Dalatské vysočině včetně nejvyššího severního výběžku, masivu Chu Yang Sinh, a druhou, rozsáhlejší, ale ostrůvkovitou severní oblast (příslušící subsp. procera, viz níže) s těžištěm na 15° sev. š. v pohoří Ngoc Linh, na hranicích provincií Kon Tum a Quang Nam. Severní část areálu je tvořena několika izolovanými populacemi s maximálním rozsahem asi 250 km. Na severozápadě zasahuje za hranice Vietnamu do laoské provincie Sekong, kde roste v chráněné horské oblasti Xe Sap. Mezera mezi jižní a severní částí areálu druhu představuje vzdálenost asi 200 km.
Ekologie: Pinus dalatensis se vyskytuje ve vyšších horských masivech v primárních smíšených nebo převážně jehličnatých lesích, ve výškách mezi 1450 až 2500 m n. m. Roste na horských hřebenech, vyvýšeninách nebo žebrech, v jílovitých půdách se silnou vrstvou humusu na podkladech silikátových hornin. Je to dlouhověký druh dožívající se stovek let, rostoucí obvykle ve skupinách, které vytvářejí rozložité koruny vyčnívající nad úrovní porostu. Lokálně tak může tvořit dominantu primárních horských lesů. Přirozené zmlazení je řídké a převážně vázané na občasné otevření porostu následkem pádu starého stromu nebo lokálního požáru. Vyskytuje se místy spolu s Fokienia hodginsii, Keteleeria evelyniana, Dacrydium elatum a na Dalatské vysočině také s Pinus krempfii. Dešťové srážky v oblastech výskytu jsou bohaté, s ročním úhrnem přes 1800 mm; nejméně srážek je od prosince do března.
Pinus dalatensis
Pinus dalatensis
Popis: Mohutné stromy dorůstající výšky 30–40 metrů s přímým kmenem až okolo 2,5 m v průměru, rozvětvujícím se často přes 10 m nad zemí do deštníkovité koruny až okolo 30 m v průměru, s velmi silnými, vodorovnými kosterními větvemi. Výhony tenké, hustě nebo nepravidelně pýřité až zcela lysé, lesklé, někdy zpočátku ojíněné. Jehlice tenké a měkké, vzpřímené, po 5 ve svazku, (3–)5–11(–14) cm dlouhé a (0,5–)0,6–1,1(–1,25) mm široké, svrchu světle zelené, na vnitřních stranách slabě ojíněné s nevýraznými řadami průduchů, na hranách pilovité; pochvy jehlic brzo opadavé. Šišky převislé na dosti silné, až 4,5 cm dlouhé stopce, jednotlivě nebo v přeslenu po 2–3, úzce elipsovité až válcovité a někdy srpovitě zakřivené, (5,5–)7–20(–23) cm dlouhé a otevřené 5–9 cm široké. Největší semenné šupiny v šišce obvykle 3,3–4,4 cm dlouhé a až okolo 3 cm široké; apofýzy tenké až relativně silné a pevné, vpředu tupě klínovité až zaokrouhlené, s předními hranami přímými až zpět zahnutými, pupek na konci šupiny (terminální), 4–10 mm široký, plochý, obvykle vtlačený na uťatém konci apofýzy. Semena 6,7–10,5 mm dlouhá, s přirostlým, nejčastěji 15–27 mm dlouhým a 5,5–11 mm širokým, funkčním křídlem.
Pinus dalatensisPinus dalatensis
Variabilita:

  • Pinus dalatensis subsp. dalatensis

Výhony lysé nebo pýřité; (0,5–)0,6–0,85(–0,95) mm široké; šišky (5,5–)8–17 cm dlouhé, s poměrem délky ku šířce 2,5–4,5. Tento poddruh se vyskytuje v jižní části areálu druhu v oblasti Dalatské vysočiny.

  • Pinus dalatensis var. bidoupensis Businský

Výhony od počátku růstu lysé; apofýzy relativně silné a pevné, bazální sterilní šupiny šišek často zpět zahnuté ke stopce. Tato varieta je odchylkou nominátního poddruhu a zřejmě není geograficky vymezena (resp. její rozšíření není známo); byla popsána v roce 1999 z masivu Bi Doup na Dalatské vysočině, kde roste i na jiných lokalitách.

  • Pinus dalatensis subsp. procera Businský

Výhony většinou hustě pýřité; jehlice (0,7–)0,8–1,1(–1,25) mm široké; šišky (9–)13–20(–23) cm dlouhé, s poměrem délky ku šířce 3,5–6. Tento poddruh se vyskytuje v severní části areálu druhu, a to především v pohoří Ngoc Linh (odkud byl popsán v roce 1999); později byl nalezen také dále na jih v horách okolo hranic provincií Kon Tum a Gia Lai. K tomuto poddruhu je také přiřazen výskyt v chráněné oblasti Xe Sap v jižním Laosu a nově nepotvrzený, ale předpokládaný nejsevernější izolovaný výskyt v provincii Thua Thien Hue.
Pinus dalatensis
Pinus dalatensis
Ohrožení a ochrana: Druh není ohrožen cíleným výběrovým kácením, i když byl v některých případech příležitostně kácen spolu s velmi vyhledávanou Fokienia hodginsii. Většina populací Pinus dalatensis se nachází v národních rezervacích. Přesto je obvyklá malá hustota populací a jejich rozptýlení důvodem k hodnocení druhu v kategorii zranitelný.
Využití: Pinus dalatensis je významným, místy dominantním vegetačním prvkem primárních horských lesů Annamské provincie. Staré stromy této borovice hostí ve svých rozložitých korunách pestrá společenstva epifytních rostlin a na ně vázaných živočišných druhů. Druh je tak důležitým prvkem pro udržení vysoké biodiverzity oblasti, spíše než předmětem přímého lesnického využití. Rovněž není nikde pěstován pro okrasné použití nebo experimentálně, a to ani v domovině, ani ve světě.
Poznámka: Pinus dalatensis byla popsána v roce 1960 ze zbytkové populace u města Dalat a v té době známa ještě z masivu Chu Yang Sinh ve stejné orografické oblasti. Později byly postupně objevovány její další lokality nebo vzdálenější oblasti výskytu. V roce 1999 byla autorem tohoto příspěvku publikována speciální studie věnovaná tomuto druhu, ve které byly jednak rozlišeny výše uvedené vnitrodruhové taxony a jednak k nově definovanému poddruhu procera přiřazen nepřesně lokalizovaný sběr z roku 1918, reprezentující nejstarší doklad existence borovice z podrodu Strobus v Indočíně (Zadní Indii). Tento sběr byl po dobu osmdesáti let předmětem různých interpretací a během této doby přiřazován celkem k pěti druhům. Řadu let byl také považován za neznámou „borovici středního Annamu“.
Pinus dalatensis
Pinus dalatensis
Fotografováno v únoru 1994 (Pinus dalatensis subsp. dalatensis: Dalatská vysočina, masiv Bi Doup) a v lednu 1997 (Pinus dalatensis subsp. procera: nad Dak Glei v pohoří Ngoc Linh).