Syn.: Poa laxa subsp. riphaea Asch. et Graebn.
Česká jména: lipnice jesenická (Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Poa riphaea

Rozšíření: Velmi památný druh květeny České republiky. Jeden z nemnoha endemitů ČR, vyskytuje se pouze na jejím území v Hrubém Jeseníku, kde roste na jediné lokalitě na skalách – mrazových srubech – Petrových kamenů. Ostatní v literatuře udávaná naleziště vznikla zřejmě záměnami s jinými druhy lipnic. Mimořádně vzácný druh – celá světová populace čítá okolo 150 trsů.

Ekologie: Roste ve štěrbinách fylitových skal v nadmořské výšce 1446 m.

Poa riphaea

Popis: Vytrvalá sivozelená tráva, tvoří drobné trsy s vněpochevními i vnitropochevními výběžky; stébla jsou přímá, hladká, jen nahoře poněkud drsná, 5–15(–20) cm vysoká. Přízemní listy mají ploché, 1–2 mm široké, na líci drsné čepele, jazýček horních listů je blanitý, (1,2–)1,7–2,5(–3) mm dlouhý. Květenství je chudá, rozkladitá lata 4–7 cm dlouhá, větévky nesou 2–4 vejčitě kopinaté, 4–6(–7) mm dlouhé zploštělé klásky s 2–4(–5) květy; plevy jsou stejné, blanitě lemované; pluchy jsou kopinaté, 3,5–4,5 mm dlouhé, na hřbetě kýlnaté, bezosinné, na bázi s chomáčkem chlupů.

Záměny: Drobná trsnatá lipnice, může být zaměněna s horským morfotypem lipnice hajní (Poa nemoralis), s nímž se vyskytuje na společné lokalitě. Poa riphaea se odlišuje jazýčkem (1,2–)1,7–2,5(–3) mm dlouhým, zatímco P. nemoralis má jazýček dlouhý nanejvýš 0,7 mm.

Poa riphaea

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je hodnocena jako kriticky ohrožený druh (C1r), ve stejné kategorii ji klasifikuje i vyhláška o chráněných druzích (§1). Lipnice jesenická se dostala i mezi druhy, které chrání Bernská úmluva a evropská Směrnice o stanovištích (92/43/EHS).

Poznámka: Nejblíže příbuzným druhem je arktoalpinská lipnice Poa caesia. Její populace se zachytila v době ledové v Hrubém Jeseníku a přežila zde; dlouhodobá izolace však podmínila změny v některých morfologických znacích, které dnes umožňují tento svérázný izolovaný typ hodnotit jako samostatný druh. Obdobným procesem vzniku druhů (speciací) prošly některé další populace těchto lipnic v Západních Karpatech na Slovensku a v přilehlé části Polska, odkud byly popsány rovněž stenoendemické druhy Poa margilicola, Poa sejuncta a Poa babiogorensis.

Poa riphaea
Poa riphaea

Fotografováno dne 27. 6. 2012 (Česko, Hrubý Jeseník, Petrovy kameny).