Národní přírodní rezervace Pochválovská stráň se nalézá severně od Řevničova v okrese Rakovník, na okraji křídové tabulové plošiny Džbán a nazvána je podle obce Pochvalov, zajímavé pěstováním chmele a, což je opravdu pozoruhodné, dřívější těžbou uhlí. Další zdejší pamětihodností je bývalé hradiště Dřevíč.
Pochválovská stráň
Samotné chráněné území, vyhlášené v roce 1989 na ploše 24 ha, je tvořeno výrazným geomorfologickým útvarem, strmým opukovým skalním srubem dlouhým asi 2 km a místy kolmo strmícím až do výšky 20 m. Úpatí stěny je zakryto stále aktivními sesuvy, ostrá skalní hrana je zakončena plošinou. Nedaleko skalní hrany roste jeden trs medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi), jenž je hlavním předmětem ochrany.
Pochválovská stráň
Skalní plošina je odvápněná, což dokládají druhy jako je brusinka (Vaccinium vitis-idaea), borůvka (Vaccinium myrtillus) nebo vřes (Calluna vulgaris) a je porostlá převážně druhotnými lesy s borovicí lesní (Pinus sylvestris). Úpatí jsou porostlá suťovými lesy s lípou malolistou (Tilia cordata), z nichž jsou uváděny i některé zajímavé druhy, jako jsou oměj pestrý (Aconitum variegatum) nebo orlíček obecný (Aquilegia vulgaris). Byl zde též nalezen vzácný mech kápěnka křivoštětá (Seligeria campylopoda).
Pochválovská stráň
Nejvíce zajímavých druhů roste na skalní hraně a na otevřených místech skalních terásek a ve zbytcích květnatých bučin. Z běžných druhů to jsou válečka prápořitá (Brachypodium pinnatum), pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea), strdivka nící (Melica nutans), břečťan popínavý (Hedera helix), konvalinka vonná (Convallaria majalis), prvosenka jarní (Primula veris), řimbaba chocholičnatá (Pyrethrum corymbosum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), jaterník podléška (Hepatica nobilis).
Pochválovská stráň
Z dřevin jsou tu zajímavé buk lesní (Fagus sylvatica), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), jeřáb břek (Sorbus torminalis) nebo jeřáb dunajský (Sorbus danubialis). Ze vzácnějších druhů lze nalézt svízel sivý (Galium glaucum), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), hruštici jednostrannou (Orthilia secunda), zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), lněnku bavorskou (Thesium bavarum). Z dalších uváděných zajímavých druhů můžeme uvést medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) nebo okrotici bílou (Cephalanthera damasonium).
Pochválovská stráň
fotografováno dne 6. 6. 2015.