Moravské Horňácko patří k nejrázovitějším oblastem Slovácka. Snad každému příznivci lidové hudby se hned vybaví zdejší písně a tance, které už kdysi nadšeně obdivoval Leoš Janáček. Okolí Velké nad Veličkou je však i výjimečnou oblastí botanickou.
Bělokarpatská rezervace Porážky

Bělokarpatská rezervace Porážky

Východně od Velké se nachází řada lokalit, které se svou krásou řadí k nejpozoruhodnějším územím jižní Moravy. Patří k nim i Přední louky mezi Suchovem a Vápenkami, kde se nalézá i přírodní rezervace Porážky. Tato květnatá louka patří k botanicky nejcennějším územím v Bílých Karpatech, její výměra činí zhruba 50 hektarů a nachází se v nadmořské výšce 540–610 m.
Zároveň je jediným místem výskytu velmi vzácného všivce statného (Pedicularis exaltata) v Česku. V záplavě květů pozdního jara však najdeme i řadu dalších ohrožených druhů rostlin. Patří k nim i dva druhy zde se vyskytujících kosatců, statnější kosatec různobarvý (Iris variegata) a nádherný, v nekvetoucím stavu lehce přehlédnutelný kosatec trávovitý (Iris graminea), jehož květy příjemně voní po zralých broskvích.
Později zde najdeme mimo jiné také lilii zlatohlávek (Lilium martagon), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) a další vzácnější druhy rostlin.
KosatecKosatec
Měsíc květen je v Bílých Karpatech nerozdělitelně spojen s kvetoucími orchidejemi. Roste jich zde skutečně velké množství. Ve stinných lesích se objevuje náš nejhojnější vstavač hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), saprofytická rostlina zcela zbavená chlorofylu, v polostínu zas též hojný bradáček vejčitý (Listera ovata).
Porážky
My jsme však přijeli na Porážky především kvůli zde častému (leč jinak silně ohroženému) prstnatci bezovému (Dactylorhiza sambucina), jemuž vyhovují prosluněná místa luk. V době naší návštěvy již prstnatec bezový většinou odkvétal, naštěstí se nám podařilo najít ještě několik exemplářů v téměř plném květu.
Dactylorhiza
DactylorhizaDactylorhiza sambucina
Naopak ještě před vrcholem kvetení má hlavinka horská (Traunsteinera globosa), která je zde poměrně častá, podobně jako bělokvětý vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Skutečně velkolepým zážitkem je sledovat zdejší bohaté porosty vstavače mužského (Orchis mascula subsp. signifera), v této době je zde určitě nejnápadnější orchidejí. Méně častý je na Porážkách vstavač vojenský (Orchis militaris). A jaká by to byla orchidejová louka, kdyby zde nerostl i jediný český zástupce střevíčníků – střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) jsme nalezli v poměrně velkém trsu, vykvétaly však pouze dva květy (na jedné lodyze, tedy tzv. forma biflorum).
StřevíčníkCypripedium calceolus
Fotografováno dne 24. 5. 2003.