Pouzdřanská step a lesostepní doubrava Kolby patří k nejznámějším přírodním rezervacím jižní Moravy, i floristicky se jedná o evropsky významnou lokalitu. Nachází se severovýchodně od obce Pouzdřany (okres Břeclav), její výměra přesahuje 180 hektarů.

Pouzdřany

Větší část tohoto území je tvořena zaobleným pahorkem, na němž převládají panonské sprašové stepní trávníky, sever lokality je zalesněn panonskými dubohabřinami a doubravami. Tento poměrně rozlehlý komplex teplomilných lesních společenstev a stepí je domovem řady ohrožených i chráněných druhů rostlin.

Pouzdřany

Začátkem jara zde vykvétá kosatec nízký (Iris pumila) a koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), jen trochu později i mandloň nízká (Prunus tenella), kterou potom nahradí růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima). Pozdní jaro na Pouzdřanské stepi se vyznačuje především kvetoucími stepními travinami. Podobně jako na jiných stepních lokalitách jihovýchodní Moravy jsou i zde nejnápadnější kavyly (například Stipa pulcherrima).

Katrán

Velice nápadný a zcela nezaměnitelný je také katrán tatarský (Crambe tataria), svůj půvab nabízejí ve velkých skupinách i sasanky lesní (Anemone sylvestris). Roztroušeně step krášlí i chřest lékařský (Asparagus officinalis), k zemi skoro přitisklý kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), krásný zvonek boloňský (Campanula bononiensis) a zvonek sibiřský (Campanula sibirica), dále plamének přímý (Clematis recta), máčka ladní (Eryngium campestre), sinokvět měkký (Jurinea mollis), hrachor panonský (Lathyrus pannonicus), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), černýš rolní (Melampyrum arvense) nebo vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa). Ojediněle své květy ukáže mák bělokvětý (Papaver maculosum), zaujme vzácná sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa) i častější rozrazil klasnatý (Veronica spicata). Velmi vzácným druhem je pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii), který se u nás vyskytuje jen několika málo lokalitách jižní Moravy, zde roste několik desítek rostlin jen na ploše zhruba dvou metrů čtverečních.

Pouzdřany

Projdete-li stepí až k lesu na vrcholku, ocitnete se v jiném světě. Na Kolbách najdete upravené pouzdřanské vinohrady, ale také doubravy i kavylovou a drnovou step.

Pouzdřany

Brzy zjara se to tady zlatí hlaváčkem jarním (Adonis vernalis), v polostínu keřů kvetou prvosenky jarní (Primula veris), v lesním lemu zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), později se zde rozvoní tisíce květů třemdavy bílé (Dictamnus albus).

Kolby

Na okraji doubravy voní medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), najdete zde i několik druhů pryšců. A stačí udělat jen pár kroků mimo stín lesa a jste opět v kavylové stepi.
Pouzdřanská step a lesostepní Kolby patří k nejcennějším botanickým lokalitám jižní Moravy. Svou pestrostí se řadí s blízkými Pavlovskými vrchy k nejkrásnějším koutům panonské části Moravy.

Pouzdřany