Mezi dvěma velkými pražskými sídlištními celky, Jižním městem a Lhotkou, se rozkládá lesní porost, zvaný Krčský. Území je známé Velkou Kunratickou a Novým hrádkem krále Václava IV. Přírodovědně nejcennější část je od roku 1988 územně chráněna jako přírodní památka Údolí Kunratického potoka. Chráněné území zahrnuje údolní nivu a přilehlé pravostranné svahy, část území je součástí areálu krčské nemocnice.
Údolí Kunratického potoka
Přírodní památka se táhne od Labutího rybníka podél toku potoka až k Mlýnskému rybníku v Kunraticích. Nad pravým břehem potoka je několik skalních výchozů, které hostí i vzácnější druhy, např. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), kolenec Morisonův (Spergula morisonii) nebo bělolist rolní (Filago arvensis). Nejnápadnější skály ční nad Mlýnským rybníkem, kde na skalní stepi časně z jara vykvétá krásný, ohrožený křivatec český Gagea bohemica subsp. bohemica). Zde doslova ohrožený. Sídlištní zástavba již totiž dorazila téměř ke hranicím přírodní památky a zdejší skalky jsou oblíbeným místem pro rejdy místní mládeže. Když jsem peskoval dvojici mladíků, kteří odhodili kola rovnou na nejbohatší porosty křivatce, zdáli se velmi překvapeni, že zde vůbec roste nějaká chráněná rostlina. Nutno říci, že nakonec kola poslušně přemístili opodál. Vlastně jsem jim za to ani nepoděkoval, činím tak alespoň dodatečně.
Krčská nemocnice
V údolí potoka převažuje olše (Alnus), často s obnaženou spletí kořenů, roste zde i jasan (Fraxinus excelsior), střemcha obecná (Prunus padus), javor babyka (Acer campestre), duby (Quercus), habry (Carpinus betulus), zplanělý tis červený (Taxus baccata), nepůvodní jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a velmi exotická, vysazená metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides), přímo pod jejichž korunami lze spatřit několik trsů ostřice trsnaté (Carex cespitosa). Na jaře potěší běžné byliny: dva druhy sasanek (Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides), orsej jarní (Ficaria verna), křivatec žlutý (Gagea lutea), podbílek šupinatý (Lathraea squamaria), dymnivka dutá (Corydalis cava) i vzácnější dymnivka bobovitá (C. intermedia), méně často plicník tmavý (Pulmonaria obscura), či kopytník evropský (Asarum europaeum). Místy vytváří koberce neurčený ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) a pitulník postříbřený (Galeobdolon argentatum). V pozdním jaru rozkvétá bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) a plevelná netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), které dokáží vzdorovat pouze nezdolné kopřivy. Na svazích rostou kyselé doubravy, dobře charakterizované hojným výskytem lipnice hajní (Poa nemoralis) a biky bělavé (Luzula luzuloides), občasným keříkem vřesu (Calluna vulgaris) nebo třeba ostřicí kulkonosnou (Carex pilulifera), známou spíše z vyšších poloh. Z různých typů doubrav jsou zvláště zajímavé tolitové doubravy na hranách svahů s tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), smolničkou obecnou (Lychnis viscaria), zvonkem broskvolistým (Campanula persicifolia), kokoříkem vonným (Polygonatum odoratum), silenkou nící (Silene nutans), bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum) a a místy hojnou bělozářkou liliovitou (Anthericum liliago), kterou zdejší krásky s oblibou bohužel trhají do kytic.
Bělozářka
Mimořádně zajímavá je návěj reliktní spraše nad hospodou Na zelené louce, s výskytem třemdavy bílé (Dictamnus albus), bělozářky liliovité, tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria), válečky prápořité (Brachypodium pinnatum), šalvěje luční (Salvia pratensis), ostřice nízké (Carex humilis), houby hvězdáku vláhojevného (Astraeus hygrometricus) a růže galské (Rosa gallica). Přehlédnout také nelze zakrslé pokroucené duby v okolí.
Třemdava
Vybrané druhy rostlin Údolí Kunratického potoka:

Acer campestre – javor babyka
Acer platanoides – javor mléč
Acer pseudoplatanus – javor klen
Adoxa moschatellina – pižmovka mošusová
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal
Alliaria petiolata – česnáček lékařský
Allium ursinum – česnek medvědí
Alnus glutinosa – olše lepkavá
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anemone ranunculoides – sasanka pryskyřníkovitá
Anthericum liliago – bělozářka liliová
Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Asplenium septentrionale – sleziník severní
Betula pendula – bříza bělokorá
Brachypodium sylvaticum – válečka lesní
Calluna vulgaris – vřes obecný
Campanula persicifolia – zvonek broskvolistý
Campanula rotundifolia – zvonek okrouhlolistý
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Carex caryophyllea – ostřice jarní
Carex pilulifera – ostřice kulkonosná
Carpinus betulus – habr obecný
Corydalis cava – dymnivka dutá
Corylus avellana – líska obecná
Cotoneaster integerrimus – skalník celokrajný
Dictamnus albus – třemdava bílá
Erophila verna – osívka jarní
Festuca gigantea – kostřava obrovská
Ficaria verna – orsej jarní
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Gagea bohemica – křivatec český
Gagea lutea – křivatec žlutý
Galeobdolon argentatum – pitulník postříbřený
Geum urbanum – kuklík městský
Hieracium pilosella – jestřábník chlupáček
Chrysosplenium alternifolium – mokrýš střídavolistý
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá
Juglans regia – ořešák královský
Juncus effusus – sítina rozkladitá
Juncus tenuis – sítina tenká
Kerria japonica – zákula japonská
Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá
Larix decidua – modřín opadavý
Lathraea squamaria – podbílek šupinatý
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Luzula campestris – bika ladní
Luzula luzuloides – bika bělavá
Lychnis viscaria – smolnička obecná
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá
Maianthemum bifolium – pstroček dvoulistý
Mercurialis perennis – bažanka vytrvalá
Metasequoia glyptostroboides – metasekvoje čínská
Phyteuma spicatum – zvonečník klasnatý
Picea abies – smrk ztepilý
Pinus sylvestris – borovice lesní (sosna)
Polypodium vulgare – osladič obecný
Prunus padus – střemcha obecná
Prunus spinosa – trnka obecná
Pulmonaria obscura – plicník tmavý
Quercus robur – dub letní (křemelák)
Quercus rubra – dub červený
Rosa canina – růže šípková
Sambucus nigra – bez černý
Sedum acre – rozchodník ostrý
Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí
Stachys sylvatica – čistec lesní
Symphoricarpos albus – pámelník bílý
Taxus baccata – tis červený
Tilia cordata – lípa srdčitá
Tussilago farfara – podběl lékařský
Ulmus laevis – jilm vaz
Urtica dioica – kopřiva dvoudomá
Veronica sublobata – rozrazil laločnatý
Vinca minor – barvínek menší
Vincetoxicum hirundinaria – tolita lékařská
Viola odorata – violka vonná
Viscum album – jmelí bílé