Recentná flóra akejkoľvek geografickej oblasti zahŕňa ako druhy pôvodné (autochtónne), tak aj druhy nepôvodné (allochtónne). Nepôvodné druhy rastlín sa začali šíriť hlavne po neolitickej revolúcii (t. j. v mladšej dobe kamennej), ktorá znamenala zásadnú zmenu spôsobu života pravekých ľudí – z lovca a zberača sa postupne stal pestovateľ a chovateľ a vzniklo poľnohospodárstvo / zemědělství. Väčšina pestovaných rastlín (i domácich zvierat) však nemá pôvod v Európe a dostali sa sem výmenou tovarov a tiež migráciou obyvateľstva, predovšetkým z Ázie. Ruka v ruke so semenami pestovaných rastlín (tiež označovaných ako kultúrne rastliny) sa do nových oblastí šírili i ďalšie druhy, ktoré človek priamo nevyužíval. Práve naopak, často to boli nepríjemné a, vzhľadom na vtedajšie technológie, ťažko zničiteľné buriny / plevele (napr. kúkoľ poľný, černuška roľná, mätonoh mámivý). Tie, ktoré sa k nám dostali asi do roku 1500 (resp. do objavenia Ameriky v roku 1492), označujeme ako archeofyty, ostatné sú neofyty.
Lilek
Šírenie sa nepôvodných druhov rastlín naberalo na intenzite s rozvíjajúcou sa dopravou, predovšetkým lodnou a železničnou. Častokrát sa prvými miestami uchytenia sa takéhoto nepôvodného druhu stávajú prístavy a železničné stanice. Keďže niektorí z týchto „novoprišelcov“ predstavujú vážne nebezpečenstvo pre domáce i kultúrne druhy rastlín, venuje im dnes človek zvýšenú pozornosť. Aj preto Přírodovědná společnost s finančnou podporou Hlavného mesta Praha uskutočnila mapovanie inváznych rastlín. Podľa katalógu zavlečených druhov flóry Českej republiky (Pyšek a kol. 2002) patrila z celkového počtu 513 taxónov takmer polovica medzi nepôvodné druhy (spolu 225 taxónov – t. j. cca 44 %), z toho bolo 133 archeofytov (26 %) a 92 neofytov (18 %).
Najčastejším nepôvodným druhom bol hadinec obyčajný / hadinec obecný (Echium vulgare), ktorý sme zaznamenali na 34 staniciach. Napriek tomu, že tento druh neodoláva herbicídom používaným pri údržbe tratí, vďaka veľkému množstvu životaschopných semien v pôde dokáže každý rok narásť veľké množstvo samenáčikov a semená sa dostávajú na koľajiská aj z rastlín na okolitých neudržiavaných plochách. Zistilo sa tiež, že klíčivosť semien stúpa so zvyšujúcou sa teplotou (pri teplote nad 25 °C vyklíči viac ako 90 % semien) – nezatienené a slnku vystavené kamenité násypy a koľajiská sú zrejme preto ideálnym miestom pre tento druh. Dva ďalšie druhy boli nájdené na 30 lokalitách: lastovičník väčší / vlaštovník větší (Chelidonium majus) a parumanček nevoňavý / heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum). K veľmi častým druhom patrili aj pastierska kapsička / kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), šalát kompasový / locika kompasová (Lactuca serriola), pyštek obyčajný / lnice květel (Linaria vulgaris) a huľavník Loeselov / hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii), všetky sme našli až na 29 staniciach. Nasledujúci zoznam predstavuje všetky nepôvodné druhy rastlín zaznamenané na staniciach hlavného mesta Praha.
pupalka
Acer ginnala – javor ginnala
Acer negundo – javor jasanolistý
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý
Alcea rosea – topolovka růžová
Amaranthus albus – laskavec bílý
Amaranthus powelii – laskavec zelenoklasý
Amaranthus retroflexus – laskavec ohnutý
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý
Anchusa officinalis – pilát lékařský
Arctium lappa – lopuch větší
Arctium minus – lopuch menší
Arctium tomentosum – lopuch plstnatý
Armoracia rusticana – křen selský
Arrhenatherum elatius – ovsík vyvýšený
Aster dumosus × Aster novi-belgii – hvězdnice nízká
Aster lanceolatus – hvězdnice kopinatá
Atriplex patula – lebeda rozkladitá
Atriplex sagittata – lebeda lesklá
Avena fatua – oves hluchý
Avena sativa – oves setý
Ballota nigra – měrnice černá
Berteroa incana – šedivka šedá
Bidens frondosa – dvouzubec černoplodý
Brassica napus – brukev řepka
Brassica oleracea – brukev zelná
Bromus hordeaceus – sveřep měkký
Bromus sterilis – sveřep jalový
Bromus tectorum – sveřep střešní
Bryonia alba – posed bílý
Buglossoides arvensis – kamejka rolní
Bunias orientalis – rukevník východní
Calendula officinalis – měsíček lékařský
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka
Cardaria draba – vesnovka obecná
Carduus acanthoides – bodlák obecný
Cerastium biebersteinii – rožec Biebersteinův
Chelidonium majus – vlaštovičník větší
Chenopodium ficifolium – merlík fíkolistý
Chenopodium glaucum – merlík sivý
Chenopodium murale – merlík zední
Chenopodium pedunculare – merlík stopečkatý
Chenopodium polyspermum – merlík mnohosemenný
Chenopodium pumilio – merlík trpasličí
Chenopodium strictum – merlík tuhý
Cichorium intybus – čekanka obecná
Cirsium arvense – pcháč rolní
Cirsium vulgare – pcháč obecný
Citrullus lanatus – lubenice vodní
Clematis tangutica – plamének východní
Commelina communis – křížatka obecná
Conium maculatum – bolehlav plamatý
Convolvulus arvensis – svlačec rolní
Conyza canadensis – turanka kanadská
Crepis biennis – škarda dvouletá
Crepis foetida subsp. rhoeadifolia – škarda smrdutá mákolistá
Crepis tectorum – škarda střešní
Descurainia sophia – úhorník mnohodílný
Digitaria ischaemum – rosička lysá
Digitaria sanguinalis – rosička krvavá
Echinochloa crus-galli – ježatka kuří noha
Echium vulgare – hadinec obecný
Epilobium dodonaei – vrbovka rozmarýnolistá
Eragrostis minor – milička menší
Erigeron annuus – turan roční
Erodium cicutarium – pumpava obecná
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý
Erysimum cheiri – chejr vonný
Euphorbia helioscopia – pryšec kolovratec
Euphorbia peplus – pryšec okrouhlý
Fagopyrum esculentum – pohanka obecná
Fallopia aubertii – opletka čínská
Fallopia convolvulus – opletka obecná
Fumaria officinalis – zemědým lékařský
Galinsoga parviflora – pěťour maloúborný
Galinsoga quadriradiata – pěťour srstnatý
Geranium cf. columbinum – kakost holubičí
Geranium pusillum – kakost maličký
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský
Helianthus tuberosus – slunečnice topinambur
Hordeum murinum – ječmen myší
Hordeum vulgare f. distichon – ječmen dvouřadý
Impatiens glandulifera – netýkavka žlaznatá
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá
Ipomoea purpurea – povijnice nachová
Iris germanica – kosatec německý
Juglans regia – ořešák královský
Kochia scoparia – bytel metlatý
Lactuca serriola – locika kompasová
Lamium album – hluchavka bílá
Lamium amplexicaule – hluchavka objímavá
Lamium purpureum – hluchavka nachová
Lapsana communis – kapustka obecná
Lepidium campestre – řeřicha chlumní
Lepidium densiflorum – řeřicha hustokvětá
Linaria vulgaris – lnice květel
Lunaria annua – měsíčnice roční
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Lycium barbarum – kustovnice cizí
Lychnis coronaria – kohoutek věncový
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá
Malus domestica – jabloň domácí
Malva neglecta – sléz přehlížený
Malva sylvestris – sléz lesní
Matricaria discoidea – heřmánek terčovitý
Medicago lupulina – tolice dětelová
Medicago sativa – tolice vojtěška
Medicago ×varia – tolice měňavá
Melilotus albus – komonice bílá
Melilotus officinalis – komonice lékařská
Mentha ×piperita – máta peprná
Mercurialis annua – bažanka roční
Microrrhinum minus – hledíček menší
Myosotis arvensis – pomněnka rolní
Oenothera ammophila – pupalka pískomilná
Oenothera biennis agg. – pupalka dvouletá
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní
Oenothera issleri – pupalka Isslerova
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus
Oxalis dillenii – šťavel prérijní
Oxalis stricta – šťavel evropský
Panicum capillare subsp. capillare – proso vláskovité pravé
Panicum dichotomiflorum – proso vidlicokvěté
Papaver argemone – mák polní
Papaver rhoeas – mák vlčí
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý
Pastinaca sativa – pastinák setý
Philadelphus coronarius – pustoryl věncový
Physalis alkekengi – mochyně židovská
Pinus nigra – borovice černá
Plantago major – jitrocel větší
Polygonum aviculare – truskavec ptačí
Populus ×canadensis – topol kanadský
Portulaca oleracea – šrucha zelná
Potentilla supina – mochna nízká
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán
Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá
Quercus rubra – dub červený
Reseda lutea – rýt žlutý
Reynoutria japonica – křídlatka japonská
Rhus typhina – škumpa orobincová
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Rubus armeniacus – ostružiník sladkoplodý
Rudbeckia laciniata – třapatka dřípatá
Sambucus ebulus – bez chebdí
Saponaria officinalis – mydlice lékařská
Sedum hispanicum – rozchodník španělský
Sedum rupestre – rozchodník suchomilný
Sedum spurium – rozchodník pochybný
Senecio inaequidens – starček úzkolistý
Senecio vernalis – starček jarní
Senecio vulgaris – starček obecný
Setaria pumila – bér sivý
Setaria verticillata – bér přeslenitý
Setaria viridis – bér zelený
Silene latifolia subsp. alba – silenka širolistá bílá
Silene noctiflora – silenka noční
Sinapis arvensis – hořčice polní
Sisymbrium loeselii – hulevník Loeselův
Sisymbrium officinale – hulevník lékařský
Sisymbrium orientale – hulevník východní
Solanum decipiens – lilek vlnatý
Solanum lycopersicum – lilek rajče
Solanum nigrum – lilek černý
Solanum villosum – lilek žlutý
Solidago canadensis – zlatobýl kanadský
Solidago gigantea – zlatobýl obrovský
Sonchus arvensis – mléč rolní
Sonchus asper – mléč drsný
Sonchus oleraceus – mléč zelinný
Stachys annua – čistec roční
Stellaria pallida – ptačinec bledý
Symphoricarpos albus – pámelník bílý
Syringa vulgaris – šeřík obecný
Tagetes patula – aksamitník rozkladitý
Tanacetum vulgare – vratič obecný
Thlaspi arvense – penízek rolní
Tragopogon dubius – kozí brada pochybná
Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný
Triticum aestivum – pšenice setá
Tulipa sp. – tulipán
Veronica arvensis – rozrazil rolní
Veronica filiformis – rozrazil nitkovitý
Veronica hederifolia agg. – rozrazil břečťanolistý
Veronica persica – rozrazil perský
Veronica polita – rozrazil lesklý
Vicia hirsuta – vikev chlupatá
Vicia sativa – vikev setá
Vicia villosa – vikev huňatá
Viola odorata – violka vonná
Viola tricolor – violka trojbarevná
Virga strigosa – štětička větší
Vitis riparia – réva pobřežní
Vitis vinifera – réva vinná
Vulpia myuros – mrvka myší ocásek
Xanthium strumarium – řepeň durkoman
Zea mays – kukuřice setá

Literatúra:
Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia,
Praha, 74: 97–186.

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.