Návštevníkom webu BOTANY.cz sme už predstavili výsledky mapovania inváznych druhov na staniciach Hlavného mesta Praha. Len pripomeniem, že počas prieskumu v rokoch 2008 a 2009 sme tu celkovo zistili 57 inváznych taxónov (11 % všetkých zistených taxónov), z toho 16 inváznych archeofytov (3 % všetkých zaznamenaných taxónov) a 41 inváznych neofytov (8 % všetkých zistených taxónov). Pozrime sa teraz na pôvod týchto rastlín.
V skupine inváznych archeofytov prevládali druhy eurázijské, spolu 8 druhov, teda až 50 % taxónov. Zastúpené tu boli typické buriny / plevele šíriace sa od praveku spolu s pestovanými plodinami ako loboda lesklá / lebeda lesklá (Atriplex sagittata), vesnovka obyčajná / vesnovka obecná (Cardaria draba), mrlík figolistý / merlík fíkolistý (Chenopodium ficifolium), pichliač roľný / pcháč rolní (Cirsium arvense) a pichliač obyčajný / pcháč obecný (Cirsium vulgare), ako aj druhy okrasné (Bryonia alba) či krmoviny (Melilotus albus, Melilotus officinalis).
Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili rastliny so širokým eurázijsko-africkým areálom (5 druhov: Ballota nigra, Conium maculatum, Plantago major, Veronica hederifolia agg., Viola odorata, teda 31% zistených inváznych archeofytov).
Najmenej zastúpené boli druhy európske (3 taxóny: Chenopodium pedunculare, Tanacetum vulgare, Tripleurospermum inodorum, 19 % zistených inváznych archeofytov).

Invázne archeofyty

Spomedzi inváznych neofytov dominovali druhy z Nového sveta – až 53 % zistených druhov totiž pochádza z Ameriky. Ak sa na túto oblasť pozrieme podrobnejšie, tak prevažujú druhy severoamerické (19 druhov, 46 % zaznamenaných inváznych neofytov), pričom jednoznačne prevládajú druhy privezené zámerne ako okrasné (Acer negundo, Amorpha fruticosa, Aster lanceolatus, Erigeron annuus, Lupinus polyphyllus, Mahonia aquifolium, Parthenocissus inserta, Quercus rubra, Rhus typhina, Robinia pseudacacia, Rudbeckia laciniata, Solidago canadensis, S. gigantea, Symphoricarpos albus). Oveľa menšiu skupinu tvorili typické buriny / plevele. Tu sme zaznamenali 4 druhy: láskavec zelenoklasý / laskavec zelenoklasý (Amaranthus powelii), ambrózia palinolistá / ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), dvojzub listnatý / dvouzubec černoplodý (Bidens frondosa) a turanec kanadský / turanka kanadská (Conyza canadensis). Len jeden druh by sme mohli považovať za úžitkový – slnečnicu hľuznatú / slunečnici topinambur (Helianthus tuberosus).
Z ostatných častí Ameriky pochádzali iba tri rastliny (7 % zistených inváznych neofytov), ktoré patria medzi buriny / plevele: láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), žltnica pŕhľavolistá / pěťour srstnatý (Galinsoga quadriradiata), ž. maloúborová / p. maloúborný (G. parviflora).
Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili eurázijské druhy (8 druhov, 20 % všetkých zistených inváznych neofytov), rovnakým dielom tu sú zastúpené buriny / plevele resp. ruderálne druhy (Bunias orientalis, Geranium pyrenaicum, Kochia scoparia, Veronica filiformis) a okrasné rastliny (Echinops sphaerocephalus, Lycium barbarum, Sedum hispanicum a Virga strigosa).
Ázijské taxóny boli zastúpené šiestimi druhmi (15 % všetkých zistených inváznych neofytov), opäť prevažovali okrasné rastliny (Ailanthus altissima, Impatiens glandulifera, I. parviflora, Reynoutria japonica), dva druhy sú považované za buriny / plevele (Matricaria discoidea, Veronica persica).
Medzi invázne neofyty patrili aj dva európske druhy (5 % všetkých zistených inváznych neofytov), krmovinársky významný ovsík obyčajný / ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a okrasný orgován obyčajný / šeřík obecný (Syringa vulgaris).
Skupinu iných druhov tvorili tiež dva druhy: pupalka dvojročná / pupalka dvouletá (Oenothera biennis agg.) s nedokonale známym pôvodom a človekom vytvorený kríženec topoľ kanadský / topol kanadský (Populus canadensis).
Eurázijsko-africké taxóny reprezentoval jediný zástupca – ruderálny druh huľavník Loeselov / hulevník Loeselův (Sisymbrium loeselii).

Invázne neofyty

Z hľadiska využitia len 9 % všetkých zistených inváznych druhov predstavujú úžitkové rastliny, oveľa častejšie sú buriny a ruderálny druhy (46 %) i okrasné taxóny (45 %).

Graf 3

Ak porovnáme využitie inváznych archeofytov a neofytov, tak pri úžitkových druhoch i burinách a ruderáloch je pomer vyrovnaný, naopak, pri okrasných druhoch výrazne dominujú neofyty.

Graf 4

Literatúra:
Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, Praha, 74: 97–186.

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.