Chráněné území Trojská je významnou stepní lokalitou na jižně orientovaném svahu v Trojské ulici (směřující do vltavského údolí). Je složena ze dvou samostatných ploch spojených ochranným pásmem. Geologický podklad tvoří rozpadavé břidlice, které místy vycházejí na povrch. Vznikly usazováním v ordovickém moři a patří k tzv. šáreckému souvrství.
Praha, Trojská
Předmětem ochrany je výskyt vzácného teplomilného hmyzu, zejména výskyt stepních druhů vosiček a ploštic, které zde přežívají vlivem specifických mikroklimatických a půdních podmínek. Konkrétně se jedná o vosičku Cleptes aerosus, jejíž nejbližší výskyt je znám až z jižní Moravy, vosička Ceratepyris fuscipennis zde má dokonce jediné známé naleziště v celé České republice. V obou případech tvoří přírodní památka Trojská severní hranici areálu jejich rozšíření.
Praha, Trojská
Botanicky je území méně významné. Vůdčím společenstvem je vegetace teplomilných trávníků se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), ve kterých dále dominuje kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Mimo těchto konkurenčně silných druhů se hojně vyskytuje srpek obecný (Falcaria vulgaris), máčka ladní (Eryngium campestre) a strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica). Druhově chudé společenstvo doplňují některé vzácnější nebo zajímavé druhy: nápadně růžově kvetoucí růže galská (Rosa gallica), dále rozrazil ožankový (Veronica teucrium), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), čistec přímý (Stachys recta), řebříček panonský (Achillea pannonica), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum) a tolice nejmenší (Medicago minima).
Praha, Trojská
Již jen místy a spíše roztroušeně po svahu se po asanačních zásazích objevují křoviny s trnkou obecnou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina) a hlohy (Crataegus sp. div.). V chráněném území byly nalezeny i některé vzácné plevele: drchnička modrá (Anagallis foemina) a dejvorec velkoplodý pravý (Caucalis platycarpos subsp. platycarpos), přechodně i černucha rolní (Nigella arvensis) a chruplavník rolní (Polycnemum arvense); v současnosti se zde ovšem vyskytuje chruplavník větší (Polycnemum majus). V minulosti byl svah využíván pro pastvu a jako ovocný sad.
Praha, Trojská
Vybrané druhy rostlin přírodní památky Trojská:
Agrimonia eupatoria
Achillea pannonica
Anagallis foemina
Bromus erectus
Bupleurum falcatum
Crataegus
sp. div.
Eryngium campestre
Falcaria vulgaris
Festuca rupicola
Medicago minima
Melica transsilvanica
Nigella arvensis
Nonea pulla
Polycnemum majus
Prunus spinosa
Rosa canina
Rosa gallica
Stachys recta
Veronica teucrium

Fotografováno v letech 2005 až 2008.