Výskyt drevín v koľajiskách a okolí železničných tratí nesúvisí priamo s prepravou ľudí a tovarov, ale s výsadbami na priľahlých priestranstvách. Do koľajiska sa potom dostávajú hlavne prenosom plodov a semien vetrom (anemochória) alebo prostredníctvom živočíchov, hlavne vtákov, ktorým slúžia ako potrava (endozoochória).
Dreviny
Pri mapovaní flóry železničných staníc v Prahe sme zaznamenali celkovo 76 taxónov drevín (takmer 15 % zo všetkých zistených druhov), z toho 40 krov a 36 stromov. Z hľadiska pôvodu sme zaznamenali 42 domácich a 34 nepôvodných taxónov.

Z domácich taxónov sa hojne vyskytovali:

Pôvodné druhy drevín:
Acer campestre – javor babyka
Acer platanoides – javor mléč
Acer pseudoplatanus – javor klen
Clematis vitalba – plamének plotní
Cornus sp.
Cornus alba – svída bílá
Cornus sanguinea – svída krvavá
Corylus avellana – líska obecná
Crataegus sp. – hloh
Crataegus laevigata – hloh obecný
Euonymus europaea – brslen evropský
Fagus sylvatica – buk lesní
Fraxinus excelsior – jasan ztepilý
Hedera helix – břečťan popínavý
Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Populus tremula – topol osika
Prunus sp. – slivoň
Prunus avium – třešeň ptačí
Prunus mahaleb – mahalebka obecná
Prunus spinosa agg. – slivoň trnitá
Pyrus sp. – hrušeň
Quercus sp. – dub
Quercus cerris – dub cer
Quercus petraea agg. – dub zimní
Quercus robur – dub letní
Ribes uva-crispa – meruzalka srstka
Rosa sp. – růže
Rubus sp. – ostružiník
Rubus caesius – ostružiník ježiník
Rubus dollnensis – ostružiník přícestní
Rubus franconicus – ostružiník rumištní
Rubus fruticosus agg. – ostružiník křovitý
Rubus mollis – ostružiník měkký
Rubus sect. Corylifolius – ostružiník
Rubus tabanimontanus – ostružiník tmavofialový
Sambucus nigra – bez černý
Salix caprea – vrba jíva
Salix cinerea agg. – vrba popelavá
Salix euxina – vrba křehká
Taxus baccata – tis červený
Tilia platyphyllos – lípa velkolistá
Ulmus minor – jilm habrolistý

Nepôvodné druhy drevín:
Acer ginnala – javor ginnala
Acer negundo – javor jasanolistý
Aesculus hippocastanum – jírovec maďal
Ailanthus altissima – pajasan žláznatý
Amorpha fruticosa – netvařec křovitý
Deutzia sp. – trojpuk
Fallopia aubertii – opletka čínská
Juglans regia – ořešák královský
Lycium barbarum – kustovnice cizí
Mahonia aquifolium – mahónie cesmínolistá
Malus domestica – jabloň domácí
Morus alba – morušovník bílý
Parthenocissus sp. – přísavník
Parthenocissus inserta – přísavník popínavý
Parthenocissus quinquefolia – přísavník pětilistý
Philadelphus coronarius – pustoryl věncový
Pinus sp. – borovice
Pinus nigra – borovice černá
Populus sp. – topol
Populus ×canadensis – topol kanadský
Prunus cerasifera – slivoň myrobalán
Pseudotsuga menziesii – douglaska tisolistá
Quercus rubra – dub červený
Rhus typhina – škumpa orobincová
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Rubus armeniacus – ostružiník sladkoplodý
Symphoricarpos albus – pámelník bílý
Syringa vulgaris – šeřík obecný
Thuja sp. – zerav
Vitis sp. – réva
Vitis riparia – réva pobřežní
Vitis vinifera – réva vinná

Magistrát hl. m. Prahy

Na projekt průzkumu invazivních druhů rostlin pražských železničních nádraží, který vytvářejí Přírodovědná společnost a web Botany.cz, finančně přispělo Hlavní město Praha.