Na východních svazích šumavského Pancíře a Můstku, nedaleko Železné Rudy (mapa), se nachází přírodní rezervace Prameniště, chránící od roku 1994 mokřadní společenstva na nemalé ploše 335 ha. Území je rozděleno do čtyř částí: Šmauzy, Nový Brunst, Prameniště Řezné a Zadní Pancíř. Vyskytuje se zde řada vlhkých stanovišť od podmáčených smrčin a lesů, pramenišť, luk až po menší rašeliniště s výskytem vzácných a zajímavých druhů rostlin.
Prameniště - přírodní rezervace
V lesích rostou vrbina hajní (Lysimachia nemorum), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), blatouch bahenní (Caltha palustris), podbělice alpská (Homogyne alpina), dřípatka horská (Soldanella montana), jedle bělokorá (Abies alba).
Prameniště - přírodní rezervace
Na podmáčených a zrašeliněných loukách rostou ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (C. panicea), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), starček potoční (Tephroseris crispa), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), škarda bahenní (Crepis paludosa), kuklík potoční (Geum rivale), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), prstnatce (Dactylorhiza fuchsii, D. majalis), vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha), uváděny jsou odtud také všivec bahenní (Pedicularis palustris) a všivec lesní (P. sylvatica).
Prameniště - přírodní rezervace
Na sušších loukách je hojný jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum), roste zde také prha chlumní (Arnica montana), uváděna je dokonce běloprstka bělavá (Pseudorchis albida). V částech Šmauzy a Nový Brunst se nalézají také menší rašeliniště s typickou květenou, např. rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) nebo klikvou bahenní (Oxycoccus palustris).
Prameniště - přírodní rezervace
Fotografováno dne 23. 6. 2012.