Chráněné území vyhlášené v roce 1982 na ploše 2,65 ha se nachází 200 m severozápadně od obce Malolánské, při lesní cestě vedoucí do blízké obce Veská (okres Pardubice). Chráněna je část lesního porostu na nevýrazném přesypu vátého písku, v nadmořské výšce zhruba 228 m n. m.
Přesyp u Malolánského
Důvodem vyhlášení ochrany území je psamofilní flóra, zvláště výskyt ostřice pískomilné (Carex pseudobrizoides), která skutečně porůstá větší část chráněného území. Lokalita byla objevena v červenci 1976 F. Procházkou během floristického kurzu ČSBS v Pardubicích a jednalo se o první nález C. pseudobrizoides na území tehdejšího Československa. Bohužel se zde dnes z psamofilních druhů vyskytuje pouze výše jmenovaná ostřice a kolenec Morisonův (Spergula morisonii), který roste jen na osluněném severozápadním okraji nebo vzácně podél lesní cesty, která tvoří jižní hranici přírodní památky.
Přesyp u Malolánského
Stromové patro tvoří především borovice lesní (Pinus sylvestris) s vtroušeným mladším dubem letním (Quercus robur). Vyskytuje se zde řada nepůvodních druhů, jako dub červený (Quercus rubra), borovice vejmutovka (Pinus strobus), trnovník akát (Robinia pseudacacia), borovice Banksova (Pinus banksiana). Ve dvou mohutných exemplářích na severním okraji roste javor stříbrný (Acer saccharinum). Po celé ploše roste střemcha pozdní (Prunus serotina), která se zde chová velmi invazně. Borový les je ve stádiu rozpadu s nastupujícím dubem a v porostu je poměrně hodně tlejícího borového dřeva.
V bylinném patře se z lesních druhů vyskytují violka lesní (Viola reichenbachiana), černýš luční (Melampyrum pratense) nebo metlička křivolaká (Avenella flexuosa).
Přesyp u Malolánského
Ostřice pískomilná je zde poměrně hojná, kromě západního a východního okraje roste téměř na celé ploše a na severním okraji přesahuje mimo přírodní památku. Porosty ostřice jsou však poměrně rozvolněné a zarůstají ostružinky (Rubus fruticosus agg., Rubus idaeus), trávami (Calamagrostis epigejos, Holcus mollis) a náletovými dřevinami (Fraxinus excelsior, Robinia pseudacacia, Betula pendula).
Lokalita je zajímavá i z entomologického pohledu, vyskytují se zde druhy vázané na tlející dřevo, ale i psamofilní druhy, které jsou vázány jen na prosvětlený jihozápadní okraj lesa. Pro podporu těchto druhů byl jihozápadní okraj chráněného území, kde se nevyskytuje ostřice pískomilná, vyčištěn od náletu.
Přesyp u Malolánského
Fotografováno dne 15. 5. 2013.