Dne 4. srpna 2007 se konala ustavující členská schůze občanského sdružení Přírodovědná společnost. Byla zahájena velmi symbolicky společnou botanickou vycházkou v okolí Karlova mostu, následně pokračovala v Praze-Hostivaři soustředěným jednáním o cílech a úkolech Přírodovědné společnosti. Vzhledem k tomu, že závěry této schůzky jsou podstatné i pro internetový magazín BOTANY.cz, rádi vás seznámíme se základními myšlenkami z tohoto jednání.

Bylo odsouhlaseno, že posláním Přírodovědné společnosti je sdružovat občany, kteří se věnují ekologické a environmentální výchově, ekologii a ochraně přírody. Cílem Přírodovědné společnosti bude přispívat ke zvyšování pedagogické i odborné úrovně jejich činnosti, sdružení se vynasnaží všestranně své členy v této činnosti podporovat. Bude také provádět výzkumnou a vědeckou činnost v oblasti ekologických a přírodovědných oborů. Své cíle chce naplňovat zejména vzdělávacími a osvětovými akcemi s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody, tvorbou metodických a osvětových materiálů a vydáváním publikací. Zároveň Přírodovědná společnost bude podporovat a provozovat internetový magazín BOTANY.cz. Veškerý případný zisk bude použit na dosahování těchto cílů.

K tomu všemu dodejme ještě trochu nezbytných oficiálních dat:
Přírodovědná společnost, z. s. je nevládní neziskovou organizací, která sdružuje členy na základě společného zájmu, je založeno podle příslušných ustanovení zákona č. 83/1990, o sdružování občanů. Je právnickou osobou.
Svou činnost vykonává na území České republiky, dále pak působí v celé Evropské unii, spolupracuje s organizacemi podobného charakteru z celého světa.
Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě přihlášky Rada sdružení. Tu tvoří:
Vít Grulich
Ladislav Hoskovec
Ladislav Kovář
Petr Krása
Pavel Sekerka
Členové Rady vytvářejí organizační management celého sdružení.

IČO: 22663738
Bankovní účet: 7777 7774 / 5500

PS
PS

Výroční zpráva za rok 2014:

Výroční zpráva za rok 2012