Zobrazit místo Provincie Mexické vysočiny na větší mapě

Na jihu Madreanské oblasti se rozkládá provincie Mexické vysočiny, kde květenná říše Holarctis dosahuje nejjižnějšího bodu v Novém světě. Tato provincie se celá rozkládá na území Mexika; na severu se její hranice dotýkají aridní Sonorské provincie, zatímco na jihu na pacifickém pobřeží a na jihovýchodě hraničí se Středoamerickou provincií, která je již součástí Neotropis.
Mexiko
Těžištěm této provincie je mexické altiplano, vysoko položená plošina ohraničená jak na jihu a jihozápadě, tak na východě vysokými horskými hřbety; z plošiny však vystupují samostatné dosud činné vulkanické kužele, které mohou dosahovat i výšek nad 5000 m n. m. (nejvyšší Orizaba: 5636 m n. m.). Geologie hřbetů je velmi rozmanitá, vyvřeliny a metamorfity se zde střídají se sedimentárními horninami, občas zde najdeme i exotické substráty, např. sádrovce. Geologickou stavbu doplňují mladé až recentní vulkanity. Klima je mírné, průměrné teploty v Mexico City dosahují 12–16 °C, v zimě klesají pod bod mrazu a občas zde padá i sníh. Roční úhrn srážek zde činí kolem 800 mm, většina jich spadne v průběhu léta.
Mexiko
Vegetaci Mexické vysočiny tvoří v teplejších a sušších polohách suché křoviny a lesíky s vysokým zastoupením kaktusů. Mezi dřevinami zde najdeme celou řadu druhů rodu Acacia a Cassia, ale i z čeledí Euphorbiaceae, Sapindaceae a Burseraceae. Mezi keři mají výraznější zastoupení také hvězdnicovité (Asteraceae). Z bylin jsou v této vegetaci početně zastoupeny kaktusy (Cactaceae), mimo jiné i sloupovitého nebo kandelábrovitého vzrůstu. Vývojové centrum zde má rod Agave. Ve vyšších polohách navazují lesy s účastí řady druhů borovic (Pinus) a dubů (Quercus), v jejichž podrostu se objevují různé vřesovcovité rostliny, např. medvědice (Arctostaphylos) a borůvky (Vaccinium).
Mexiko
Druhová diverzita v této provincii je velká a vysoký je zde i stupeň endemismu (asi 70 %). Uvádí se odtud více než 180 endemických rodů a 750 endemitů na druhové úrovni, v nedávné době byla rozlišena i monotypická endemická čeleď (Setchellanthaceae). Ve skladbě flóry se projevují různé kontaktní elementy: neotropické představují např. početné druhy orchidejí, např. z rodů Epidendrum a Encyclia, dále kaktusy a ananasovité (Bromeliaceae), na druhé straně sem zasahuje početný soubor rostlin holarktického původu, např. ořešákovité (Juglandaceae), na rodové úrovni např. buky (Fagus). Některé holarktické skupiny zde mají sekundární vývojové centrum, např. tlusticovité (Crassulaceae) s rodem pupovice (Echeveria).
Mexiko
Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Mexiko
Fotografovala Pavlína Zahradníková.