Zobrazit místo Provincie Skalistých hor na větší mapě

Za hradbou hor nad pobřežím Pacifiku se táhnou od Aljašky až do Nového Mexika souběžné horské hřbety, oddělené kotlinami. Z geologického pohledu je tato provincie velmi složitá, jsou zde prvohorní i druhohorní vyvřeliny i četné metamorfity, místy jsou i mladší sedimenty. Klima je velmi různorodé: zatímco návětrné (tj. západní) svahy hřbetů jsou relativně oceanické, v kotlinách se opakovaně projevuje föhnový efekt, který podmiňuje zvýšenou kontinentalitu – v jejím důsledku se v nejextrémnějších územích objevují až polopouště. Zejména v Kanadě jsou v horách četné ledovce.

Skalisté hory

Vegetace návětrných svahů se podobá deštným lesům Sitecko-oregonské provincie, byť ochuzeným o nejnáročnější vlhkomilné druhy. Ve skladbě lesní vegetace ve středních podmínkách oceanity se často uplatňují Pseudotsuga menziesii a Pinus contorta, výše Picea engelmannii, Pinus albicaulis, Abies lasiocarpa a Larix lyallii. V kotlinách s kontinentálním klimatem často dominuje Pinus ponderosa, ve výše položených místy i Larix occidentalis. Směrem k jihu přibývají další dřeviny, zejména různé druhy borovic. Až do Kanady ovšem zasahují i keřové xerofilní formace s dominantním pelyňkem Artemisia tridentata, v jehož proředěných porostech se vyskytují ještě i kaktusy, zejména Opuntia fragilis. Velmi pestrá je vegetace nad horní hranicí lesa, kde lze nalézt pestrou mozaiku travinobylinných a keříčkových společenstev.

Skalisté hory

Flóra je – s ohledem na mozaikovitost vegetace – velmi pestrá. Účastní se jí druhy arktoalpinské i severoamerické oreofyty, zejména směrem k jihu přibývá endemitů, především ale na druhové úrovni. Zatímco řada druhů sem přesahuje ze Sitecko-oregonské provincie a v kontinentálních podmínkách kotlin i některé madreánské druhy, floristické rozhraní vůči Provincii severoamerických prérií na východním úpatí Skalistých hor je ostré. Překvapivě ostré je i rozhraní vůči Kanadské provincii na severovýchodě, které je dané odlišnou skladbou porostotvorných dřevin.

Skalisté hory

Dílčí články o provincii:

Původní druhy této provincie na BOTANY.cz zastupují:

Sousedící floristické provincie:

Skalisté hory

Fotografovali Vít Grulich a Alena Vydrová.