Toto chrudimské chráněné území bylo vyhlášeno dne 4. 7. 1997 na ploše 11,7657 ha. Důvody pro její vyhlášení byly především zoologické a jeho květena byla opomíjena. Vyhlašovací protokol říká, že účelem je ochrana říčního toku Chrudimky s přilehlými náhony, lemovaného zbytky lužních porostů, břehovými a suťovými porosty na svažitých pozemcích. Předmětem ochrany jsou dále významná hnízdiště chráněných druhů ptactva, zejména unikátní havraní kolonie, hnízdiště ledňáčka říčního, žluvy hajní a dalších druhů ptactva a také míst výskytu obojživelníků. Proto území dostalo název Ptačí ostrovy.
Ptačí ostrovy
Ptačí ostrovy jsou zajímavé i tím, že se nacházejí přímo ve městě Chrudim, na jeho severovýchodním okraji, jejich součástí je i veřejně přístupný přírodní park Střelnice. Skutečně se jedná o dva ostrovy, které vytvářejí především náhony a částečně i řeka Chrudimka. V západní části se nachází Malý ostrov, který je obtékán rameny náhonu a je velmi obtížně přístupný. Větší ostrov je obtékán také náhony, na severovýchodním okraji Chrudimkou. Je mnohem větší, nachází se na něm park Střelnice, je přetínán silnicí a severně od této silnice se nachází sběrna druhotných surovin a plochy, které využívá Správa a údržba silnic jako sklad materiálu. I tyto plochy jsou součástí přírodní památky, protože v době vyhlašování se předpokládalo, že tyto provozy se podaří odsud vymístit. Součástí přírodní památky jsou dále velmi strmé svahy nad náhonem (stará terasa Chrudimky), který vede od Červené kapličky až silnici městského okruhu. Nadmořská výška území se pohybuje od 242 do 258 m.
Ptačí ostrovy
Velká část chráněného území je porostlá lesními porosty blízkými původní vegetaci. Na svahu nad náhonem roste habrová javořina (Aceri-Carpinetum) s nepříliš bohatým bylinným patrem, které je hodně stíněné a je tvořené nitrofilními druhy jako Geranium robertianum nebo Alliaria petiolata. Na obou ostrovech vegetace blízká lužním lesům ze svazu Alnion incanae. Dřevinná skladba je zvláště na Velkém střeleckém ostrově pozměněna člověkem, bylinné patro je však zachováno velmi dobře. Nejnápadnějšími rostlinami jarního aspektu jsou Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Ficaria bulbifera, Gagea lutea, Glechoma hederacea, Myosotis sparsiflora a Lathraea squamaria. Nejvzácnější jsou přehlížená Corydalis intermedia a známější C. cava. Na Malém ostrově se kromě již výše citovaných druhů vyskytuje v jarním aspektu Asarum europaeum. Také Corydalis cava je tu výrazně hojnější, než na Velkém střeleckém ostrově, kde byl na jaře 2008 zjištěn výskyt 8 rostlin. Ve stromovém patře je kromě jasanu hojně zastoupen Acer platanoides.
Ptačí ostrovy
Pravděpodobně nejcennějším společenstvem jsou maloplošná lesní pěnovcová prameniště s výskytem inkrustací, které lze přiřadit k asociaci Pellio endivifoliae-Cratoneuretum commutati. Jedná se o prameniště ve spodní části západně exponovaného svahu nad náhonem, který protéká parkem Střelnice. Vyskytuje se zde několik různě velkých pramenišť, některá z nich mají i charakteristickou morfologii v podobě pěnovcových suků porostlých hojně mechem Palustriella commutata.
V severní části parku Střelnice se nacházejí zatravněné plochy s převahou vysévaných druhů trav. Jen louka za zahradou rodiny Podhajských má ještě přirozený charakter a její vegetaci lze zařadit do mezofilních luk ze svazu Arrhenatherion elatioris. Některé části louky jsou negativně ovlivněny přílišným sešlapem a negativní vliv má i příliš časté kosení a brzká první seč. Přírodní charakter mají i porosty na svazích u Červené kapličky, v těchto porostech se objevuje Brachypodium pinnatum, která je diagnostickým druhem svazu Bromion erecti. Trávníky v okolí kapličky však mají charakter vegetace ze svazu Arrhenatherion elatioris s náznaky přechodu ke svazu Bromion erecti.
Ptačí ostrovy
Z druhů chráněných jsem nalezla Nasturtium officinale. Jedná se o prvonález z roku 2008. Druh jsem však zaznamenala již o rok dříve na revitalizovaných náhonech v jižní části města, odkud se rychle rozšířil po toku dál i do náhonů v severovýchodní části města. Na prameništi na soukromém pozemku roste Leucojum vernum, která zde může být vysazena. Posledním chráněným druhem je Calla palustris, jehož výskyt jsem naznamenala v letech 2005 až 2008 v zazemňujícím se náhonu poblíž jezu v parku Střelnice. Jeho oddenky sem byly splaveny z nevhodné výsadby, která byla provedena v revitalizované úseku náhona u muzea v roce 1999. V současnosti se tento druh nevyskytuje v náhonu v parku Střelnice a ani u muzea.
Ptačí ostrovy
Kromě druhů chráněných se na území Ptačích ostrovů vyskytují druhy z Červeného seznamu Corydalis intermedia (hojně v parku Střelnice, tisíce kvetoucích rostlin) a Scrophularia umbrosa (několik rostlin v náplavu náhonu v parku Střelnice a několik rostlin roztroušeně na březích ramen náhonů v okolí Malého ostrova – zde početnost výrazně kolísá). V roce 2003 a 2006 jsem na břehu náhonu v parku zaznamenala i výskyt Cardamine dentata.
Ptačí ostrovy